Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Domovní čistírna Ekona je garancí kvality vody na odtoku

Jak známo domovní čistírny odpadních vod jsou používány všude tam, kde je nemožné odvádět odpadní vody do veřejné kanalizace. Důvody pro to mohou být různé, od neexistence komunální čistírny odpadních vod, přes dlouhé vzdálenosti k nejbližší stoce až po složité výškové poměry.

Systémům, kde jsou používány domovní čističky, říkáme decentralizované systémy odvádění odpadních vod. Uplatňují se v obcích s rovinatým terénem, roztroušenou zástavbou nebo u solitérních objektů, např. hotelů a jiných rekreačních zařízení.

Základní funkci, kterou domovní čistírna odpadních vod musí plnit, je odstranění znečištění z odpadní vody, čímž máme na mysli splnění legislativou daných kvalitativních parametrů vody na odtoku. Nejvyšší povolená míra znečištění vypouštěné vody z čistírny je závislá na tom, zda je vyčištěná voda vypouštěna do vod povrchových nebo podzemních. Konkrétní hodnoty jednotlivých ukazatelů jsou dány příslušným nařízením vlády. Sledovány jsou ukazatele BSK5, CHSKCr, nerozpuštěné látky, amoniakální dusík a celkový fosfor.

To že domovní čistírna bude schopna plnit svoji funkci, není úplně samozřejmé. Při výběru dodavatele domovní ČOV je nezbytné zohlednit nejen cenu, avšak i další hlediska. Z mnoha dostupných produktů na českém trhu lze vybrat například výrobky firmy Ekona, které dostávají do vínku dvacetiletou záruku a garantovaný odborný servis. Mimoto tento český výrobce domovní čistíren, který vybaven dlouholetými zkušenostmi v oboru čištění odpadních vod, poskytuje svým zákazníkům odborné poradenství, stejně tak zajišťuje i projektovou dokumentaci k dodávaným čistírnám.

Nejvíce používaným typem domovních ČOV co se týče technologie, je aktivační biologická čistírna. A to je i případ výrobků Ekona, jež dosahují účinnosti čistění 90 – 95%.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody

Naši partneři

Doporučujeme

Využití recyklovaného betonu při odstraňování fosforu z vody

Adsorpční způsoby představují jednu z možných alternativ odstraňování fosforu z  vod. Uplatnění přitom nacházejí různé materiály jako např. vysokopecní struska, popílek, aktivovaný bentonit, aktivovaný oxid hlinitý, oxidy železa a další. Uvedené materiály se většinou používají jako náplň filtrů příp. kolon s náplní ve vznosu. Jedním z možných sorbentů je také drcený recyklovaný beton, jehož likvidace a využití má značný národohospodářský význam. Tento příspěvek se věnuje shrnutí doposud známých poznatků o možnosti využití drceného betonu jako sorbentu a výsledkům vlastních pokusů s tímto materiálem různé zrnitosti. K pokusům byly používány standardní roztoky fosforečnanů v destilované a povrchové vodě.