{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}
{source}
<div align="center">
    <!--[if !IE]> -->
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" width="745" height="100" id="flash" >
    <!-- <![endif]-->
    <!--[if IE]>
    <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="745" height="100" id="flash" >
    <![endif]-->
    <param name="allowScriptAccess" value="always" />
    <param name="flashVars" value="clickthru=http%3A%2F%2Ftracking.espoluprace.cz%2Faff_c%3Foffer_id%3D2%26aff_id%3D3616%26file_id%3D162">
    <param name="movie" value="http://vip.espoluprace.cz:88/745x100-ipojisteni.swf" />
    <param name="menu" value="false" />
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="salign" value="lt" />
    <param name="scale" value="noscale" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    <param name="bgcolor" value="#ffffff" />
    </object>
</div> <img src="http://tracking.espoluprace.cz/aff_i?offer_id=2&aff_id=3616&file_id=162" width="1" height="1">
{/source}

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Česko-anglický vodárenský slovník

A

adsorpce adsorption
aktivní uhlí activated carbon
akumulační nádrž service reservoir
akumulační nádrž storage
amoniak amonia
automatická tlaková stanice automac boosting plant (station, system)

B

bakterie tyčinkovité rod-shaped bacteria
bicarbonate hydrogen uhličitan HCO3
biochemická spotřeba kyslíku (BSK) biochemical oxygen demand (BOD)
bitumen bitumen
bromičnan bromate
bromid bromide
Brownův pohyb Brownian motion

C

carbonic acid kyselina uhličitá (H2CO3)
cementová malta cement mortar
cezení, třídění screening
částice hrubé particles coarse
částice jemné particles fine
čerpací stanice pumping station
čerpací stanice pitné vody drinking water pumping station
čerpání pumping
česle screens
česle bubnové drum screens
česle jemné fine screens
čirost, průzračnost clarity
čiření clarification
čiřič clarifier

D

dávkování chemikálií chemical dosing, addition
denní spotřeba vody daily consumption
dezinfekce disinfection
dezinfekce vody water desinfection
distribuce distribution
doba zdržení retention time (period)
dodávka vody water supply, delivery of water
draslík potassium
dusičnan nitrate
dusík nitrogen
dusíkaté vápno calcium cyanamide
dusitan nitrite

F

fekálie faeces
fekální faecal
fekální koliformní bakterie faecal coliform bacterium
filtr filter
filtrace filtration
filtrace otevřená gravity filtration
filtrační písek filter sand
flokulace flocculation

H

hašené vápno calcium hydroxide
hladina podzemní vody groundwater level
hladina povrchové vody surface water level
hrozba threat
hrubé předčištění preliminary clarification
hustota mass density
hydrofilní hydrophilic (water-loving)
hydrofobní hydrophobic (water-hating)
hydroxid vápenatý calcium hydroxide

CH

chlor chlorine, chlorine gas
chlorid chloride
chlorid vápenatý calcium chloride
chlorid železitý ferric chloride, iron chloride
chlornan sodný sodium hypochlorite
chlorová voda chlorine water
chlorovna chlorination plant
choroba přenášená vodou waterborne disease
choroba, nákaza disease

I

inkrust (vodní kámen) scale
inkrustace scaling, encrustation
instalace domovní plumbing

J

játra liver
jíl, hlína clay
jíl, hlína clay
jímání vody water intake, water extraction

K

kal scum
kal sludge
koagulant coagulant
křída chalk
kvalita vody water quality
kyselina chlorovodíková hydrochloric acid
kyselina sírová sulphuric acid
kyslík oxygen

L

 
lapák písku grit chamber
litina šedá cast iron
litina tvárná ductile iron

M

míchání mixing
míchání stirring
míchání rychlé rapid mixing
množství vody quantity of water

N

nádrž tank, basin, reservoir
nádrž vodárenská storage reservoir
nátěr coat
nejpraděpodobnější číslo most probable number (MPN)
neutralizace neutralisation, pH control

O

ocel steel
odběr vody water intake, inlet, extraction
odběr vzorku vody water sampling
odběrná štola intake tunnel
odpadní voda wastewater
odvodnit dewater
ochranné pásmo vodního zdroje hygienic protected zone
olovnatý plumbous
olovo lead
organické znečištění organic pollution
oxid uhličitý karbon dioxide
oxidace oxidation
ozonizace ozonization, ozonation
ozonizátor ozoniser

P

pálené vápno calcium lime
pená látka, pevná složka solid
pitná voda drinking water
plumbosovatace plumbosolvency
podzemní voda ground-water
pórovitost porosity
porucha failure
poruchovost failure rate
potrubí pipe(line), piping main
potřeba vody water demand
povrchové zatížení surfice-loading
povrchové zatížení overflow rate
prací voda (filter) backwash
preoxidace preoxidation
profil potrubí diameter
provozní budova operation structure, manamegent building
provozní schéma performance and instrumentation (P&I) diagram
provzdušňovací zařízení aerator
provzdušňování vody aeration of water
průmět project area
průsak infiltration, exfiltration, percolation
průtok vody flow
průzkum examination, survey
prvok protozoa
přečerpávací stanice intermediate pumping (station)
předčištění pre-treatment, primary treatment
přeliv, stupeň, hráz, jez weir
přenášený vodou waterborne
přesycený supersaturated
příruba flange
přítok inflow, input
přiváděcí řad feed pipe(line), inflow pipe

R

rašelina, -ový peat, peaty
redukční ventil pressure reduction valve (PRV)
rozbor vody water analysis, examination of water
rychlofiltr high-rate filter

Ř

řasa algae
řasové toxiny algal toxins
řeka river

S

sedimentace prostá plain sedimentation
sestupný, směrem dolů downward
sinice blue-green alga, blue-greens, cyanobacterium
síran sulfate
síran hlinitý aluminium sulfate
síran železitý ferric sulfate
siřičitan sulphite
síto sieve
sklolaminát glass reinforced plastic (GRP)
sloučenina compound
sodium bicarbonate hydrogen uhličitan sodný NaHCO3
spoj joint
spoj hrdlový socket joint
spotřeba vody water consumption
spotřebitel vody water consumer
srážení precipitation
stav vody water level, water stage
studna well
studna artéská artesian(bored) well
studna trubní tube well
studna vsakovací dry well, absorbing well
surová voda raw water
suť debris

Š

 
šoupě gate valve, slide, sluice valve,

T

 
technologický postup úpravy vody water-treatment method
těkavý volatile
tíha drag force
tlak vody water pressure, head of water
tlak vody water/hydrostatic pressure
třecí síla drag force
tuhý solid
tvrdost vody water hardness

U

 
uhelný dehet coal tar
uhličitan bicarbonate
uhličitan vápenatý calcium carbonate
uhličitan vápenatý, vápenec CaCO3 calcium carbonate, limestone
úprava dvoustupňová double-stage process, two-stage process
úprava vody water treatment
upravená voda treated water
úpravna vody water treatment plant (WTP), waterworks plant
usazovací nádrž settling tank
usazovací rychlost settling velocity
usazování sedimentation, settling
uvést do chodu put into operation (service)
uzavřít lock, seal, close
území track of land, area, land

V

vápenný hydrát calcium hydroxide
vápno lime
vápno chlorové chlorine of lime
vazká kapalina resistant fluid
vedlejší produkt secondary product
vedlejší produkty dezinfekce desinfection by-products
velín control room, operations room, panel room
vlnitý sinuous
vodárenská soustava water supply, distribution system
vodárna (společnost) water works
vodárna (úpravna vody) water treatment plant (WTP)
vodné water rate (charge)
vodní hospodářství (obor) water industry
vodní kámen scale
vodní zdroje water resources
vodohospodářský plán integrated water resources development plan
vodojem storage water tank, service reservoir
vrt borehole
vřesoviště, bažina moor
výkon (např. úpravny) capacity
výkonnostní ukazatel performance indicator
výstelka coat
vytrvalý, stálý persistent
vzestupný, směrem nahoru upward
vztlak buoyancy
vztlak buoyancy

Z

zahušťování thicken
zákon o vodách water law
zásoba vody stock of water, available water supply
zásobování pitnou vodou drinking water supply (distribution)
zatížení loading
zdroj spodní vody subaqueous spring
zemina soil
změkčování vody water softening
znečištěná voda polluted water
znečištění pollution
znečištění vody water pollution
znečištění životního prostředí environmental pollution
zvodeň aquifer
živice bitumen
živičný nátěr bitumen coat, bitumen coating
žlab flume

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody