Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Krajské hygienické stanice

Krajské hygienické stanice vykonávají státní správu v ochraně veřejného zdraví jako jedny z orgánů ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Krajským hygienickým stanicím náleží ze zákona

  • vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru;
  • vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností, stanovených tímto zákonem a k ochraně veřejného zdraví včetně ochrany zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a nad souvisejícími pracovními podmínkami včetně vybavení pracovišť;
  • rozhodovat na návrh zaměstnavatele ve věcech kategorizace pracovních činností;
  • stanovit zaměstnavateli pro výkon rizikových prací minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek;
  • plnit úkoly dotčeného správního úřadu podle stavebního zákona, atd.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody