Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Etické zásady

Redaktoři

Redaktoři přijmou k publikaci články obsahově odpovídající zaměření časopisu, v souladu s nejnovějším poznáním oboru a také v souladu se svým nejlepším svědomím. Připustí i případné kritické články své vlastní práce.

Redaktoři usilují zejména o:

  • rozšíření poznání pro široké spektrum čtenářů;
  • postupné zvyšování úrovně časopisu;
  • zajištění co nejvyšší kvality obsahu časopisu;
  • zachování svobody projevu;
  • zamezení šíření nepravdivých a zavádějících komerčních tvrzení;
  • zajištění publikace případných oprav článků, dovysvětlení či omluvy.

Čtenáři

Čtenáři jsou vždy vyrozuměni o způsobu financování výzkumu a o úloze financujících osob.

Autoři

Redaktoři vyvinou maximální úsilí, aby zajistili co nejvyšší kvalitu publikovaného obsahu s vědomím, že sekce časopisu mohou mít různé požadavky, cíle a standardy. Rozhodnutí redaktorů přijmout nebo zamítnout článek k publikaci vychází vždy pouze z jeho významu, originality, srozumitelnosti a relevance obsahu s ohledem na zaměření časopisu.

Autoři jsou obeznámeni s průběhem recenzního řízení. Případné odmítnutí článku je vždy zdůvodněno, stejně tak i požadavky na úpravy článku před jeho publikací. Požadavky na úpravu článku jsou vzneseny na základě dvou recenzí či ze strany editora v souladu s pokyny pro autory.

Autoři jsou jasně a podrobně obeznámeni s požadavky na obsah, úroveň a úpravu článků. Pokyny pro autory jsou veřejně dostupné a pravidelně aktualizované. Článek bude přijat, pokud bude v souladu s pokyny pro autory a bude vydáno kladné stanovisko recenzentů.

Recenzenti

Redaktoři vždy poskytnou recenzentům jasný požadavek na obsah a podobu recenzí. Pokyny pro recenzenty jsou pravidelně aktualizovány. Recenzenti jsou rovněž upozorněni nutnost respektování etických zásad. Redaktoři vždy chrání identitu recenzentů ve snaze zajistit nezávislé recenzní řízení.

Důvěra

Veškeré materiály, které byly zaslány redakci do recenzního řízení před publikací jsou důvěrné. Pokud nedojde k publikaci článku, redakce zajistí, že materiály nebudou jiným způsobem použity.

Stížnosti

Na stížnosti redakce reaguje neprodleně, jak je to jen možné. Stěžovatelé budou obeznámeni se způsobem a termínem řešení jejich stížnosti. Jsou respektována doporučení Committee on Publication Ethics (COPE). Nevyjasněné stížnosti budou postoupeny nezávislé respektované osobnosti v daném oboru.

Diskuse

Redakce poskytne prostor pro zveřejnění kritiky publikovaných článků. Autoři mají vždy možnost na kritiku reagovat.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody