Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Kruhová tuhost

Kruhová tuhost je fyzikální parametr používaný pro vyjádření odolnosti pružných trubek proti deformaci od vnějšího zatížení případně od vnitřního podtlaku.

Užíváte vodu ze studny? Nechte si pravidelně dělat rozbory vody

Vodu, kterou používáme k pití, ale také k vaření, přípravě jídel a nápojů, k péči o tělo či k čištění předmětů, které přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, označujeme pojmem pitná voda. At už pitná voda pochází z jakéhokoliv zdroje, je velmi důležité znát její kvalitu, resp. složení.

Úprava vody

Jaké procesy se uplatňují při úpravě vody

Při úpravě vody dochází často ke kombinaci různých technologických postupů. O způsobu úpravy vody rozhoduje vždy kvalita surové vody a účel, pro který se voda upravuje.

Vodné a stočné. Dvousložková cena vody

Vodné a stočné může mít v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu jednosložkovou nebo dvousložkovou formu.

Kam a jak umístit vodoměr

Vodoměr musí být osazen na každé vodovodní přípojce, a to jako součást vodoměrné sestavy. Vodoměrná sestava se umísťuje do vodoměrné šachty nebo přímo na vyhrazené místo v budově (objektu).

Podružný vodoměr pro byt i na zahradu

Odběratel vody si může na vlastní náklady osadit v rámci vnitřního vodovodu vlastní podružný vodoměr. Podružné vodoměry jsou nejčastěji využívány pro rozúčtování nákladů na vodné a stočné na bytové jednotky či pronajaté prostory, uplatňují se v bytových domech, ubytovnách i v průmyslových areálech.

Vodoměr

Základní konstrukční typy vodoměrů

Vodoměry, jako měřidla používaná na vodovodech a vodovodních přípojkách pro určení proteklého objemu vody, lze rozdělit podle konstrukce a principu měření do tří základních kategorií: rychlostní, objemové a průřezové.

Průtok vodoměrem

Vodoměry bývající zatíženy určitou chybou měření, která je odvislá od průtoku vodoměrem. Aby vodoměr přinášel pokud možno co nejlepší výsledky měření proteklého objemu vody, je důležité používat odpovídající velikost vodoměru, resp. vodoměr odpovídajícího výkonu.

Náležitosti návrhu ochranných pásem

Mezi základní podklady pro rozhodnutí o stanovení ochranných pásem patří zejména popisné a technické údaje o vodním zdroji a odběru vody z něho.

Stanovení ochranných pásem vodního zdroje

Ochranná pásma vodních zdrojů stanovuje vodoprávní úřad k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody.

Veřejný vodovod

Co je to veřejný vodovod

Pod označením veřejný vodovod se rozumí vodovod, tedy vodovodní síť a související objekty (zdroje, vodojemy, úpravny a čerpací stanice, …), které jsou provozovány a využívány ve veřejném zájmu a v režimu zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v aktuálním znění.

Vrtaná studna

Vrtaná studna jako zdroj kvalitní vody pro rodinný dům

Realizace vrtané studny je jedna z možností, jak zajistit jímání podzemní vody. Kromě vrtaných studní lze použít také studny kopané či jímací zářezy. Pro účely zásobování rodinného domu nebo chaty je právě vrtané studna velmi vhodným řešením. Stavba vrtané studny se však neobejde bez účasti odborné firmy.

Vodárenská filtrace
Vodárenská filtrace

Úprava vody - vodárenská filtrace

Filtrace je proces, kterým se z vody odstraňují částice nerozpuštěných látek určité velikosti. Jedná se o nejčastěji používaný proces v úpravě vody a řadí se do skupiny procesů s názvem separace.

Přehled základních předpisů pro obor vodárenství

Obor vodárenství je regulován celou řadou legislativních nástrojů. V následujícím přehledu uvádíme nejdůležitější z nich: zákon o vodách, zákon o vodovodech a kanalizacích, zákon o ochraně veřejného zdraví a k nim příslušející prováděcí vyhlášky.

Kompetence a regulace v oboru vodárenství

Kompetence v oboru vodárenství a potažmo i systém regulace jsou v současné době rozděleny mezi několik ministerstev a jim podřízených státních institucí.

Model vodovodu

Hydraulická analýza vodovodní sítě

Vodovodní síť je tlakový trubní systém, při jehož hydraulické analýze se s výhodou využívá metod matematického modelování. Cílem hydraulické analýzy je získání potřebných informací o tlakových a průtokových poměrech.

Zákonné důvody přerušení dodávky vody

Dodávka vody z veřejného vodovodu může být přerušena či omezena v několika případech vyjmenovaných zákonem o vodovodech a kanalizacích. Ve většině případů musí být tento výpadek oznámen odběratelům předem.  

Tvrdá voda

Tvrdost vody

Tvrdost vody je poměrně zastaralý, avšak z tradičních důvodů stále přetrvávající ukazatel vlastností vody. Jedná se o sumární ukazatel vyjadřující koncentraci některých kovů ve vodě - nejčastěji vápníku a hořčíku.

Modely provozování vodohospodářské infrastruktury

Vlastník vodovodu či kanalizace je podle zákona o vodovodech a kanalizacích povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování. Avšak provozování vodovodu či kanalizace může vlastník zajistit vlastními silami nebo může uzavřít smlouvu o provozování infrastruktury s provozovatelem.  

Protikorozní ochrana litinových trub

Trouby a tvarovky z tvárné litiny používané pro výstavbu vodovodů jsou již při výrobě opatřovány vnitřními a vnějšími ochrannými povlaky zajišťujícími jejich odolnost proti korozi.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody