Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Licenční podmínky

Licenční podmínky pro autory, kteří chtějí publikovat v časopise Vodovod.info. Odesláním článku do redakce autor souhlasí s těmito podmínkami.

I. Úvodní ustanovení

1. Vydavatel v rámci své činnosti vydává časopis s názvem Vodovod.info, variantně též Vodárenský informační portál (dále jen „časopis“).

2. Autor má zájem publikovat své autorské dílo v časopise, a proto poskytl vydavateli své dílo (dále jen „dílo“).

II. Užití díla

1. Autor tímto poskytuje vydavateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to ke všem způsobům užití díla v rozsahu neomezeném. Vydavatel je tak oprávněn užít dílo zejména takto:

a) vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona (i opakovaným) v časopise nebo jiné periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoli rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním ve smyslu ustanovení § 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování);

b) pronájmem, půjčováním a případně i vystavováním ve smyslu ustanovení § 15 až § 17 autorského zákona;

c) sdělováním veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování díla takovým způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním díla k tomu účelu v neomezeném rozsahu;

d) v rámci užití díla dle písm. a) až c) užít dílo též pro nekomerční i komerční (tj. prováděnou za účelem zisku i bez takového účelu) reklamu či jinou propagaci své osoby a výsledků své činnosti (zejména časopisu); takovým užitím v rámci užití dle písm. a) až c) se přitom rozumí, že reklama či jiná propagace bude souviset s vydáním díla v časopise nebo jeho jiným užitím;

e) v rámci užití díla dle písm. a) až d) užít dílo vcelku nebo jeho část, ve spojení s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do databáze či jiného souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomuto účelu je vydavatel oprávněn dílo spojit s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií a zvukem neautorského charakteru, zařadit jej do databáze či jiného souboru děl autorského i neautorského charakteru;

f) umožnit užití díla třetím osobám pro nekomerční účely a s podmínkou uvedení jména autora a plné bibliografické citace časopisu (název časopisu, ročník, číslo a popř. DOI), kde bylo dílo publikováno.

2. Právo k užití díla podle odstavce 1 je poskytováno:

a) jako nevýhradní, tzn. autor je nadále oprávněn užít dílo sám, jakož i udělit oprávnění k jeho užití třetí osobě,

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,

c) pro celosvětové území,

d) s právem dalšího poskytnutí třetím osobám, a to jak udělením podlicence, tak i postoupením licence, s právem dalších převodů oběma způsoby.

3. Vydavatel je povinen dílo užívat výhradně s uvedením jmen autora, bez autorského označení je vydavatel oprávněn užívat dílo pouze, je-li to v konkrétním případě obvyklé.

4. Vydavatel není povinen licenci poskytnutou autorem v celém rozsahu využít.

5. Smluvní strany sjednaly v souladu s ustanovením § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, že licence je autorem poskytována bezúplatně.

6. Pro případ užití díla šířením prostřednictvím internetu je licence udělena podle Creative Commons CC BY-NC (Uveďte původ – Neužívejte komerčně).

III. Záruky autora

1. Autor odpovídá vydavateli za právní bezvadnost díla, kterou se rozumí, že autor je jediným tvůrcem díla, dílo je původní a nebylo autorem (ani třetí osobou) dosud veřejně užito, a dále že jeho užitím (v rozsahu sjednaném touto smlouvou) vydavatelem či třetí osobou, která své oprávnění odvozuje z této smlouvy:

a) nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob;

b) nebudou neoprávněně zasažena ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob, a

c) nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy,

a že autor před uzavřením této smlouvy neudělil třetí osobě výhradní licenci k užití díla.

2. Pokud by vydavateli nebo třetí osobě, která své oprávnění odvozuje z této smlouvy, vznikla škoda nebo jiná újma z důvodu právních vad díla, je autor povinen tuto škodu v plné výši nahradit.

IV. Souhlas autora se zpracováním osobních údajů

1. Autor souhlasí s tím, že údaje, které poskytl vydavateli v rozsahu jméno, příjmení, adresa pracoviště, kontaktní e-mail, popř. telefonnní číslo budou předávány a dále zpracovávány pro užití specifikovaná v části II., odst. 1 této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tyto licenční podmínky se řídí ustanovením českého práva, zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem v platných zněních.

2. Veškeré změny této dohody mohou být provedeny jen na základě souhlasu obou stran v písemné formě. Rušit tuto dohodu lze jen písemně.

 

Údaje o vydavateli jsou uvedeny v oddíle Vydavatelské údaje.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody