Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Pokyny pro autory

Typy článků

Do recenzované části časopisu lze přijmout tyto typy článků:

 • výzkumné práce – přinášející původní vědecké poznatky, plně dokumentovatelné podložené důkazy, délka obvykle 5 000 až 6 000 slov;
 • praktické práce – měly by poskytovat nové informace cílené na odborníky v praxi, délka 1 000 až 3 000 slov;
 • rešerše – kritické a komplexní rešerše, které poskytují nový pohled nebo interpretaci tématu, délka do 8 000 slov.

Šablona

Šablona obsahující pokyny ohledně formátování článku je k dispozici zde.

Etické zásady

Odesláním článku k publikaci autoři přijímají Etické zásady časopisu. Prohlášení se týká autorství, originality a střetu zájmů. Přečtěte si prosím toto prohlášení, abyste se ujistili, že vaše podání vyhovuje. Pamatujte, že sborníky z konference jsou také formou publikace.

K ověření originality může být váš článek zkontrolován službou CrossCheck pro detekci originality.

Autoři jsou povinni uvést všechny zdroje použité ke zpracování článku.

Změny

Článek je po přijetí redakční radou nejprve předběžně zveřejněn v sekci "Preprint", přičemž je podrobován recenznímu řízení. Po tento čas je možné žádat změnu pořadí autorů, dále budou autorem prováděny změny v obsahové části článku na žádost recenzentů či editora. Po uzavření úprav je článek finálně umístěn do jedné z obsahových kategorií (případně odstraněn) a článek již nelze dále měnit. 

Autorská práva

Zasláním článku k recenznímu řízení a následné publikaci autoři souhlasí s Licenčními podmínkami. V případě potřeby musí autoři získat povolení k publikování materiálu chráněného autorskými právy. Článek, který porušuje licenční podmínky nebo zasahuje do autorských práv jiných osob nebude zveřejněn. Autoři si uvědomují, že články jsou zveřejňovány v režimu Open Access.

Poděkování

Autoři mají povinnost uvést zdroje financování pro provádění výzkumu a/nebo přípravy článku. V sekci Poděkování/Acknowledgements uveďte názvy sponzorů, výzkumných projektů a jejich identifikaci, je možné stručně popsat jejich roli v koncepci studie, při sběru, analýze a interpretaci údajů, při psaní zprávy, v rozhodnutí odeslat článek ke zveřejnění. Pokud zdroje financování takové zapojení neměly, mělo by to být uvedeno.

Možnosti publikování

Články jsou publikovány v režimu Open Access. Za zveřejnění příspěvku v režimu Open Access se neplatí poplatek.

Článek může být redakcí odmítnut bez udání důvodu.

Jazyk

K publikaci budou přijaty články psané česky, slovensky nebo anglicky. Články v českém nebo slovenské jazyce musejí být doplněny o název, abstrakt a klíčová slova v angličtině. Příspěvky musejí být psány gramaticky bezchybně, v jakémkoliv jazyce. V případě, že rukopis obsahuje gramatické chyby, bude vrácen k přepracování předtím, než bude postoupen do recenzního řízení.

Podání

Články jsou přijímány do procesu publikace výhradně elektronicky formou souboru pro editor Word, přílohy ve formátu jpg nebo png. Soubory zasílejte na emailovou adresu redakce. Formátování musí být striktně v souladu s šablonou.

Recenzní řízení

Korespondující autor je povinen spolu se zasláním rukopisu uvést jména 3 potenciálních recenzentů (včetně emailového kontaktu), kteří mohou poskytnout nezávislou recenzi. Měli byste se ujistit, že tito recenzenti nejsou ve vaší instituci, a pokud je to možné, doporučte recenzenty z různých zemí. Redakce může vybrat jiné recenzenty.

Články přijaté redakční radou jsou postoupeny dvěma nezávislým oponentům, kteří ke článku zpracují recenzní posudek. Struktura recenze není pevně dána. Recenzenti podají v rámci recenze k článku vyjádření: publikovat bez připomínek, s drobnými připomínkami nebo se závažnými připomínkami, popřípadě nepublikovat. V případě, že má recenzent k článku závažné připomínky, je autor (či autorský kolektiv) povinen se k připomínkám vyjádřit a zapracovat je před publikací do článku ve lhůtě do 60 dnů. V případě požadavku recenzenta může být společně s článkem zveřejněn jeho komentář.

Výběr recenzentů je plně v kompetenci redakce. Recenzní posudky jsou uloženy v elektronické podobě v redakci. Redakce zásadně žádným způsobem nesděluje totožnost recenzentů, kteří článek nakonec recenzovali.

Příprava rukopisu

Software pro zpracování textu

Upřednostňovaným formátem pro předání rukopisu je Microsoft Word, tj. docx (další formáty konzultujte). Neposílejte však svůj strojopis jako PDF. Autoři by neměli přidávat svá vlastní makra. Dodejte, prosím, pouze konečnou verzi souboru (bez skrytého textu), abyste předešli riziku, že budou staré verze textu použity omylem.

Zdrojové soubory obrázků a tabulek budou dodány samostatně ve formátech jpg nebo png. Tabulky dodejte konvertované jako jako obrázekový soubor (jpg nebo png). Do textu vložte pouze popis obrázku nebo tabulky na požadované místo.

Šablona pro přípravu článku je k dispozici ve formátu docx.

Struktura článku

Nadpisy či oddíly nečíslujte.

Články by měly být dobře strukturované; musejí obsahovat:

 • Název článku česky nebo slovensky, pokud je článek psán v těchto jazycích;
 • Anglický název: v případě česky nebo slovensky psaných článků);
 • Krátký název: maximálně 80 znaků;
 • Jméno (jména) autora/-ů, úplné poštovní a e-mailové adresy pro každého autora. Uveďte, kdo je odpovídající autor (podtržením);
 • Abstrakt (anglicky): maximálně 200 slov stručně specifikujících cíle práce, hlavní dosažené výsledky a vyvozené závěry. Citace nesmějí být zahrnuty do abstraktu;
 • Abstrakt (česky nebo slovensky): maximálně 200 slov stručně specifikujících cíle práce, hlavní dosažené výsledky a vyvozené závěry. Citace nesmějí být zahrnuty do abstraktu;
 • Klíčová slova: max. 6 klíčových slov (v abecedním pořadí), která umožní následným abstrakčním nebo vyhledávacím systémům vyhledat článek;
 • Grafický abstrakt: grafické abstrakty jsou volitelné, ale užitečné pro čtenáře a pro propagaci vašeho příspěvku. Toto je obvykle jeden z dodaných obrázků nebo další ilustrační obrázek.

Hlavní text

Hlavní text je vhodné rozdělit na:

 • Úvod: popis pozadí práce a jejich cílů.
 • Metody: stručný popis použitých metod / technik (principy těchto metod by neměly být popisovány, pokud lze čtenáře směrovat na snadno dostupné odkazy nebo standardní texty).
 • Výsledky a diskuse: jasná prezentace získaných experimentálních výsledků, zvýraznění všech trendů nebo zajímavých míst.
 • Závěry: stručné vysvětlení významu a důsledků uváděné práce.
 • Literatura: všechny použité zdroje musejí být uvedeny. Ujistěte se, že všechny práce citované v textu jsou zahrnuty v seznamu literatury. Aby čtenář našel citovanou práci, musí být vždy uvedeny dostatečně podrobné odkazy. Vemte na vědomí, že váš článek nemusí být přijat, pokud zahrnuje příliš málo (<10) nebo příliš mnoho (> 25) referencí, nebo pokud neúměrný podíl citovaných referencí patří vašim vlastním.
  Autoři jsou povinni poskytnout identifikátory DOI, včetně hypertextového odkazu, pokud jsou přiřazeny k jednotlivým zdrojů.

Doplňkový materiál: Dodatky a další doplňkové materiály nejsou přijímány.

U rešeršních článků může být organizace příspěvku odlišná. Je však důležité, aby rešerše nebyly pouhým shrnutím známých faktů; očekává se důkladná kritická diskuze.

Nomenklatura a jednotky

Dbejte na to, aby veškerá použitá terminologie a notace byly všeobecně srozumitelné. Zkratky a akronymy by měly být v textu uvedeny v plném rozsahu při jejich prvním výskytu. 

Je vyžadováno používat jednotky SI. Pokud musí být použity jednotky jiné než SI, musí být uvedeny také ekvivalenty SI (nebo převodní faktory). V angličtině použijte prosím hláskování „litre“ a „metre“ („meter“ je měřicí přístroj).

Používejte prosím desetinnou čárku místo číselné tečky (tj. 3,142, nikoliv 3.142).

Napište rovnice v bezrozměrné formě nebo v metrických jednotkách. K označení proměnných (v textu nebo v zobrazených rovnicích) použijte kurzíva. Přidejte všechny rovnice jako obrázek. Očíslujte je v textu pomocí závorek, např. (1).

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody