Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Oprava vodárenské nádrže Stanovnice a její dopad na úpravnu vody Karolinka

Příspěvek se zabývá problematikou unikátní opravy vodárenské nádrže Stanovnice a vlivu této opravy na úpravnu vody Karolinka.

Příspěvek se zabývá problematikou unikátní opravy vodárenské nádrže Stanovnice a vlivu této opravy na úpravnu vody Karolinka.

  Ing. Michal Korabík, Milan Jurenka

VN Stanovnice v Karolince

Přehrada Stanovnice (Povodí Moravy s. p.) byla vybudována pro zásobování Vsetínska a okolí kvalitní vodou a nachází se na severních svazích Javorníků, v údolí říčky Stanovnice. Postavili ji v roce 1985 na jednom z nejlepších a nejčistších přítoků v povodí řeky Moravy. Zajišťuje dodávku surové vody v průměrném množství 150 litrů za sekundu pro úpravnu vody Karolinka (společnost Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.). Hráz je 35,5 metru nad terénem, v koruně má délku 391,5 metru a nádrž o objemu 7,65 milionu krychlových metrů zatopila plochu 51 hektarů. Výpustné a odběrné zařízení je umístěno v kruhové odběrné věži, která je přístupná pouze štolou v hrázi a umožňuje odběr vody pro vodárnu ze tří výškových úrovní v nádrži.

Informace o rekonstrukci

  • VD Karolinka – rekonstrukce hráze
  • Investor: Povodí Moravy, s.p.
  • Cena díla: 94,5 miliónu Kč
  • Zahájení výstavby: 10/2012
  • Ukončení výstavby: 10/2013

VN Stanovnice v Karolince

Stavbu na Karolince, která se týkala hráze a odpadní štoly, připravil správce přehrady na základě zhodnocení stavu hráze a provedených průzkumů. Průzkum prokázal nekázeň zhotovitele při výstavbě díla, což přineslo zvýšené průsaky tělesem hráze a ohrozilo její stabilitu. Přes 10 let byla voda v nádrži držena při snížené hladině. Rekonstrukce zahrnovala kompletní rekonstrukci mezipatra odpadní štoly a kolenového vtoku do odpadní štoly, dále provedení těsnicí clony zemní hráze i rekonstrukci koruny hráze včetně vozovky. Vypracovaná projektová dokumentace počítala se zajištěním současných standardů, tedy bezpečné převedení kontrolní povodňové vlny.

Oprava nádrže - těsnící jádro

Pro zvýšení bezpečnosti díla byly zajištěny některé základní kroky, například drenážní systém na vzdušném líci hráze. Kvůli rekonstrukci pak vodohospodáři snížili hladinu asi o 8,5 metru oproti současnému stavu.

Oprava nádrže - těsnící jádro

Hlavním cílem stavebních prací bylo zamezení průsaků přes těleso hráze provedením nového těsnícího jádra proměnné hloubky až do 19,3 metrů a o šířce 0,6 metrů z cementobentonitové samotvrdnoucí suspenze. Dle požadavků objednatele byla těsnící clona provedena jako kopaná a v místech navázání nad injekční štolou tryskovou injektáží. Vše završeno vybudováním nových pozorovacích vrtů a automatického monitoringu, který nyní přenáší data on-line z Karolinky na centrální dispečink státního podniku Povodí Moravy.

Šlo o unikátní opravu přehradní nádrže s opravou těsnícího jádra.

Ovlivnění odběru surové vody a úprava vody

Výšky hladin v přehradě v průběhu roku 2013

Snížená hladina v přehradě způsobovala hlavně problémy v jakosti. Při nižším objemu se voda prohřívala a při jarním tání a podzimním míchání se vyskytly problémy s mikrobiologickým oživením. V samotném průběhu rekonstrukce pak nastaly problémy s přítokem vody do ÚV, takže vodu z přehrady jsme museli čerpat a tím vznikly vícenáklady na elektrickou energii. Dále pak bylo nutno zvýšit objem chemikálií nutných na úpravu, zejména pak dávky síranu hlinitého pro koagulaci, zvýšená četnost praní filtrů (technologická voda - souvislost se zvýšeným výskytem řas Stichococcus sp. A centrických rozsivek Cyclotella) jak pískových tak GAU filtrů. Zvýšil se náklad na dezinfekci pitné vody. Zvýšené náklady roku 2012 oproti roku 2011 byly cca 900 000 Kč a v roce 2013 oproti roku 2011 cca 800 000 Kč. Jedná se o nezanedbatelné náklady na úpravu vody.

Kvalita vody

Voda z vodního díla patří mezi nejkvalitnější v povodí Moravy. Stanovnice v Karolince je vodárenská horská nádrž a postavili ji v roce 1985 na jednom z nejlepších a nejčistších přítoků, které se v povodí Moravy nachází. Stanovnice pramení přímo na úbočí Javorníků a natéká do hluboké nádrže, kde se zdržuje dlouhou dobu a voda se zde neprohřívá. V povodí nejsou téměř žádné vesnice, které by do přítoků produkovaly znečištění či nadbytečné živiny, vyskytuje se zde vlastně pouze roztroušená zástavba. V místě samém pak není téměř žádný průmysl a velké zemědělské podniky zde nejsou.

Centrická rozsivka  Cyclotella costei (4) a Stichococcus sp.[5]

To co zhoršovalo (nárůst sinic) kvalitu surové vody byla právě trvale snížená hladina a prohřívání a pomnožení mikroorganismů v přehradě. V surové vodě bylo až 6-7000 jedinci/ml. V průběhu rekonstrukce došlo pouze k jednomu případu možné zhoršené kvality vody a to když se na hladině u hráze objevil velký kalový mrak šířící se směrem k odběrné věži, laboratorní rozbory však zhoršení kvality vody neprokázaly (spekulace o vytlačení těsnící suspenze skrz hráz až do vody). Jinak průhlednost, změny chemismu, koncentrace chlorofylu a složení biomasy fytoplanktonu nebyly výrazně zhoršeny. Dřívější výskyt sinic v epilimniu je možno vysvětlit výrazně teplejším a sušším létem (4).  

Závěr

Na opravu vodárenské nádrže se čekalo řadu let. Povodí Moravy s.p. dokázalo zajistit prostředky na tuto rekonstrukci a po dlouhých letech odkladů se podařilo vodárenskou nádrž opravit. Rekonstrukce byla provedena v období 11/2012-10/2013 v ceně 94,5 mil Kč za finanční pomoci Ministerstva zemědělství. Zvýšené náklady naší společnosti byly v nutnosti čerpání surové vody na úpravnu vody, dále ve spotřebě chemikálií, zvýšených technologických krocích jako je praní filtrů a dezinfekci. Konečně je však vše vyřešeno a přehrada může být po tak dlouhé době opět naplněna a tím nesnižována kvalita surové vody. Slavnostní ukončení této rekonstrukce se slavnostním přestřižením pásky bylo 13.11.2013. Od té doby je přehrada plněna a probíhá zkušební provoz. Po určitou dobu bylo nutno ještě vodu z nádrže do ÚV čerpat dokud nedosáhla hladina kóty 509,65 dne 13.12.2013 a voda začala přitékat na ÚV v dostatečném množství gravitačně. Na úpravu vody tedy není nutných dalších zvýšených nákladů.

Použitá literatura

[1] http: //www.vakvs.cz/

[2] Rekonstrukce vodní nádrže v Karolince, Informační leták, Eurovia CS a.s., Povodí Moravy s.p. 2013.

[3] Korabík, Orság: Historie vodárenské nádrže Stanovnice a úpravny vody Karolinka: Soustava a Fenomém II, Voda Zlín 2009.

[4] Geriš, Kosour: Vliv snížení hladiny na kvalitu vody v nádrži Karolinka, Vodárenská biologie 2013.

[5] http://ccala.butbn.cas.cz/col_images/809.jpg

Autoři

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín

Milan Jurenka, Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 11 Vsetín

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody