Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

Historický dokument: Směrnice č. 9/1973 pro výpočet potřeby vody

Redakční poznámka. V současné době není k dispozici aktuální ucelená metodika pro výpočet potřeby vody, a to ani pro rozsáhlejší, ani pro menší spotřebiště. Poslední ucelená metodika pro výpočet potřeby vody byla oficiálně vydána v roce 1973 v podobě Směrnice č. 9 Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČSR a Ministerstvem zdravotnictví ČSR. Tato dnes již notoricky známá směrnice obsahuje hodnoty specifické potřeby vody, koeficientů nerovnoměrností a další, které byly stanoveny na základě celostátního průzkumu a měření, přičemž byly zohledněny i zahraniční zkušenosti. Od doby vydání směrnice nebyl podobně komplexní materiál vydán. Ohledně výpočtu potřeby vody lze zmínit Metodický pokyn ministerstva zemědělství vydaný v roce 1985. Ačkoliv tato směrnice nebyla pravděpodobně nikdy právně zrušena, její obsah již nelze považovat za platný.

Směrnice č. 9

ze dne 20. července 1973

ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR a ministerstva zdravotnictví ČSR — hlavního hygienika ČSR

pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních zdrojů.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, a ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky - hlavní hygienik ČSR podle § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, vydávají tyto směrnice:
 

Čl.I

Úvodní ustanovení

 
1. V zájmu co nejhospodárnějšího využití zdrojů vody a vodovodních a kanalizačních zařízení je třeba navrhovat vodovody, vodovodní a kanalizační zařízení tak, aby sloužily nejen dnešní potřebě, nýbrž aby vyhovovaly i potřebám, které lze předpokládat v dalších letech.
2. Při navrhování vodovodů a kanalizací, dimenzování vodovodních a kanalizačních zařízení, jakož i při posuzování vydatnosti vodních zdrojů, které mohou sloužit pro zásobování obyvatelstva, zemědělské živočišné výroby a pracujících v průmyslu v obcích do 100 000 obyvatel vodou je třeba se řídit těmito směrnicemi. Podle těchto směrnic posuzují stavby vodovodů a kanalizací též vodohospodářské orgány, které je povolují podle § 8 zákona o vodním hospodářství.
3. Těchto směrnic se použije přiměřeně i pro navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení, resp. při posuzování vydatnosti zdrojů vody pro města větší než 100 000 obyvatel.
4. Údaje směrnic jsou zpracovány za předpokladu jednotných vodovodů.1)
5. Směrnice se nevztahují na výpočet potřeby vody pro rostlinnou výrobu v zemědělství, potřeby provozní (technologické, chladicí aj.) vody v průmyslu a potřeby vody pro vnitřní vodovody (ČSN 73 6655).
 

Čl.II

Vymezení některých pojmů

 
1. Směrnice používají pojmů uvedených v ČSN 73 6521 Názvosloví a značky ve vodním hospodářství - Vodárenství a balneotechnika a zavádějí tyto další pojmy, popřípadě pojmy, uvedené v ČSN 73 6521 upřesňují.
2. Specifická potřeba vody - potřeba vody, připadající na základní spotřební jednotku (osoba, lůžko ap.). Udává se v l/jednotka.den. Rozumí se včetně ztrát v rozvodu vody až ke spotřebiteli (uvažovány jsou ztráty ve výši asi 20 %).
3. Nerovnoměrnost potřeby (vody) - kolísání odebíraného množství vody ve spotřebišti, za časovou jednotku ve sledovaném období.
4. Součinitel nerovnoměrnosti; k - poměr mezi maximální a průměrnou potřebou vody za časovou jednotku ve sledovaném období.2)
5. Občanská vybavenost - soubor budov, ploch a jiných zařízení, které slouží bezprostředně potřebám obyvatelstva v souvislosti s bydlením (obchody, školy, kina, divadla apod.).3)
6. Technická vybavenost - souhrn ploch, objektů a vedení nevýrobního charakteru s převládajícím technickým rázem, nezbytných k provozu sídlišť (inženýrské sítě, zařízení pro čištění města apod.).3)
7. Základní vybavenost obytného území (dále jen "základní vybavenost") - občanská a technická vybavenost, která slouží pouze pro potřebu obyvatel příslušného území (sídliště), o jehož zásobování vodou se jedná.
8. Vyšší vybavenost obytného území (dále jen "vyšší vybavenost") - občanská a technická vybavenost, využívaná kromě obyvatel vlastního obytného území (obce) též obyvateli příslušného spádového území.
9. Specifická občanská vybavenost - ta občanská zařízení, která se vyskytují nahodile a nedají se vyjádřit obecně platnými urbanistickými ukazateli.
10. Spádové území obce (sídliště) - okolí obce, komunikačně zpravidla s obcí výhodně spojené, jehož obyvatelstvo využívá vyšší vybavenost obce.
 

Čl.III

Obecné zásady výpočtu potřeby vody

 
1. Výpočet potřeby vody se provádí pro budoucí stav - asi 30 let od vypracování dokumentace. Potřeba vody se vyčísluje především podle zpracovaných územních plánů s tímto výhledem a dalších podkladů, které poskytnou orgány oblastního plánování.
2. Pokud územní plány nejsou vypracované, použije se údajů příslušných orgánů územního plánování. U sídlišť, kde nejsou známy výhledové počty obyvatel a podklady pro výpočet potřeby vody pro zemědělství a průmysl, lze zvýšit potřebu vody vypočtenou podle současného stavu až o 20 %.
3. Pro dimenzování vodovodních zařízení se užijí údaje o celkové potřebě vody (článek IV až VI) a o nerovnoměrnosti potřeby vody (článek VII). Přitom se přihlíží i k potřebě vody, která není těmito směrnicemi upravena (např. technologická, chladící aj. voda v průmyslu, popřípadě v zemědělství apod.); její výpočet je třeba provést samostatně. Pro tuto potřebu se vypočte samostatně i nerovnoměrnost potřeby vody, zejména pro průmyslové závody, a to s přihlédnutím k provozním podmínkám, za nichž se voda z veřejného vodovodu bude dodávat.
4. Pro účely výhledových vodárenských studií na dobu delší než 30 let (dále jen "dlouhodobý výhled") a perspektivní ochranu vodních zdrojů, zejména pokud nejsou známé podrobnější plánovací údaje o budoucím vývoji oblasti, která má být zásobována, postupuje se ve smyslu ustanovení čl. VIII.
5. Údaje specifických potřeb vody jsou udány v průměrných hodnotách vyčíslených z roční potřeby, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o údaje jiného druhu. Pro jednotlivá zařízení náležející do občanské a technické vybavenosti je průměrná potřeba a vody uvedena v příloze A. Specifická potřeba vody pro živočišnou výrobu se rozděluje na průměrnou denní potřebu a maximální denní potřebu.
6. Množství vody, potřebné pro hašení, žádoucí tlak a dostačující přívod k místu požárního zásahu se stanoví podle příslušných předpisů.4)
 

Čl.IV

Výpočet potřeby vody pro obyvatelstvo

 
1. Potřeba vody pro obyvatelstvo se rozděluje na:
A. potřebu vody pro bytový fond,
B. potřebu vody pro občanskou a technickou vybavenost.
A. Výpočet potřeby vody pro bytový fond
2. Potřeba vody pro bytový fond je odvislá od vybavení bytů a nezávisí na velikosti obce.
3. Specifická potřeba vody je potřeba průměrná a činí:
                          l/osoba.den
a) u bytů ústředně vytápěných, s koupelnou
  a ústřední přípravou teplé vody           280
b) u bytů s koupelnou, s lokálním ohřevem
  teplé vody                      230
c) u ostatních bytů připojených na vodovod,
  včetně bytů se sprchovým koutem           150
d) u obyvatel v bytech nepřipojených
  na vodovod, odebírajících vodu
  z uličních stojanů                      40
4. Pokud se byty s vybavením podle odst. 3 písm. a) až c) nacházejí v rodinných domcích, popřípadě kde odběr vody je měřen samostatně pro každý byt, anebo kde část bytů s tímto vybavením není připojena na kanalizaci a v uvažované době provozu vodovodu na kanalizaci připojena nebude, je dovoleno specifické potřeby vody pro tyto byty, uvedené v odst. 3 snížit až o 40 %.
5. Do počtu obyvatel pro určení potřeby vody pro bytový fond podle odst. 3 a 4 se uvažují obyvatelé s trvalým bydlištěm v obci, užívající vody z vodovodu (připojení na vodovod nebo zásobování z výtokových stojanů) a obyvatelé přechodně v obci bydlící v bytech nebo chatách připojených na vodovod. Osoby bydlící v hotelích, penzionech, vojenských objektech, jakož i osoby umístěné v ochranných a nápravných zařízeních se nezapočítávají.
B. Výpočet potřeby vody pro občanskou a technickou vybavenost
6. Potřeba vody pro základní a vyšší vybavenost se vyčíslí v závislosti na velikosti obce. Specifická potřeba vody pro základní, popřípadě vyšší vybavenost činí:
                          l/osoba.den
a) u venkovských obcí do 1 000 obyvatel          20
b) 1 000 až  5 000 obyvatel               30
c) 5 000 až 20 000 obyvatel               70
d) 20 000 až 100 000 obyvatel              125
V hodnotách pod písm. a) a b) je obsažena potřeba vody jen pro základní vybavenost, v hodnotách pod písm. c) a d) je obsažena potřeba vody jak pro základní, tak i pro vyšší vybavenost. V uvedených hodnotách není zahrnuta vybavenost specifická, kterou je nutno zvláště stanovit [písm. e) přílohy B].
7. U obcí v odst. 6 písm. b), pokud jsou obcemi střediskovými I. stupně a obcí v odst. 6 písm. c), které jsou obcemi střediskovými II. stupně, je nutno hodnotu, vypočítanou podle odst. 6 zvýšit o 25 %.
8. Pokud jsou k dispozici dostatečně podrobné podklady územního plánu, lze potřebu vody pro dílčí části obce vypočítat podle přílohy A.
9. K potřebám vody, vypočítaným podle odst. 6 až 8, se připočítává zalévání zahrad v max. množství 10 m3/ha za den; celkem za vegetační období 1 000 m3/ha.
10. Do počtu obyvatel pro výpočet potřeby vody pro vybavenost se zahrnují všichni obyvatelé v zásobované oblasti bydlící (obdobně podle odst. 5). V obcích se sezónními zvýšeními počtu obyvatel (lázeňská a rekreační místa), přesahující 10 % počtu obyvatel započítaných ve výpočtu potřeby vody pro bytový fond podle odst. 5 se potřeba vody pro vybavenost počítá z přechodně zvýšených počtů obyvatel.
11. V lázeňských a rekreačních místech, kde je třeba klást zvýšené požadavky na čistotu veřejných prostranství, údržbu sadů apod., se hodnota potřeby vody pro vybavenost vyčíslená podle odst. 6 zvyšuje až o 50 %.
12. Potřeba vody pro objekty vojenské, ozbrojených sborů, ochranná a nápravná zařízení se vyčísluje podle údajů příslušných orgánů.
 

Čl.V

Výpočet potřeby vody pro zemědělskou živočišnou výrobu

 
1. Směrnice udávají některé specifické potřeby vody v živočišné výrobě s výjimkou velkochovů, u kterých je třeba potřebu vody posuzovat individuálně, podle použité technologie chovu (napájení, čištění), podobně jako v průmyslu.
2. Specifická potřeba vody pro živočišnou výrobu činí
                          l/kus.den

                       průměrná  maximální

a) skot
5)
  dojnice, včetně ošetřování
  mléka a splachování             60     80

  z toho potřeba pro mléčnici         10     18

  býci                     50     70

  telata                    10     15

  ostatní skot ve vazných stájích       25     35

  ve volných stájích              20     35

b) vepřový dobytek6)

  prasnice se selaty              20     30

  prasnice s kanci               15     20

  selata od odstavu do 30 kg váhy        6     10

  ostatní prasata               10     15

c) koně
6)
                    40     60

d) ovce
6)
  dospělé ovce a berani včetně ročků      8     10

  jehňata                    4      6

e) drůbež chovaná ve výběhu

  slepice                    0,35    0,75

  husa, kachna                 1,2     1,5

  perlička, krůta                0,8     1,0
3. Pro navrhování vodovodních zařízení, vodních zdrojů apod. se užívají hodnoty maximální, které se již nenásobí součinitelem denní nerovnoměrnosti k (článek VII odst. 7).
 

Čl.VI

Výpočet potřeby vody pro pracovníky v průmyslu

 
1. Při stanovení potřeby vody pro pracovníky v průmyslu se uvažují všichni pracovníci pracující přímo v závodě. Nezapočítávají se tudíž pracovníci pracující převážně mimo závod (na montážích, stavbách, dopravě mimozávodové apod.).
2. V závodech s nepřetržitým provozem je třeba týdenní průběh denní potřeby vody vyšetřit samostatně podle obsazení sobotních a nedělních směn. Denní potřeba vody v závodech s přetržitým provozem se považuje rovnoměrná po všechny pracovní dny.
3. Nejsou-li k dispozici podrobnější údaje, uvažuje se maximální hodinová potřeba ve výši 50 % z hodnoty vypočítané pro příslušnou směnu podle odst. 4 písm. b) po dobu 1 hodiny na konci směny, zbytek potřeby se uvažuje rovnoměrně rozdělený po celou směnu.7)
4. Specifická potřeba vody pro pracující v průmyslových závodech se rozděluje na vodu pro přímou potřebu, kam patří pití a závodní kuchyně a vodu pro mytí, sprchování apod.
a) Specifická potřeba vody
  pro přímou potřebu činí:

                          l/os.směna
  pití                         5
  závodní kuchyně                   25
                          ----------
                     celkem    30
b) Specifická potřeba vody
  pro mytí, sprchování apod. činí:
8)
                          l/os.směna
  závody s horkými a současně
  špinavými provozy
9)
                 220

  závody se špinavými a prašnými
  nebo horkými a čistými provozy
9)
          120

  závody pouze s čistými provozy            50

Čl.VII

Nerovnoměrnost potřeby vody

 
1. Pro navrhování základních parametrů vodárenských zařízení (úpraven vody, čerpacích stanic, trubních řadů a vodojemů) a pro posuzování vydatnosti vodních zdrojů je třeba počítat s časově nerovnoměrným průběhem potřeby vody a stanovit maximální denní a maximální hodinovou potřebu vody.
2. Na maximální denní potřebu vody se dimenzuje zařízení na odběr ze zdroje, kapacita úpravny vody a řady pro dopravu vody do vodojemů. Při výpočtu je třeba brát v úvahu i vlastní potřebu v úpravnách vody.
3. Na maximální hodinovou potřebu vody se dimenzuje zařízení na přívod vody ke spotřebitelům. Průběh kolísání hodinových potřeb se užívá pro dimenzování čerpacích zařízení dodávajících vodu přímo do spotřebiště (hydroforové čerpací stanice, čerpací stanice řízené podle tlaku nebo průtoku v síti, čerpací stanice čerpají vodu přes spotřebiště do vodojemů, kupř. věžových, s minimálním obsahem pro vyrovnávání odběru) a je jednou ze složek pro stanovení užitečného objemu vodojemů.
4. Maximální denní potřeba se vypočte ze vzorce
             Q = Q . k ,
             m  p  d

kde je Q maximální denní potřeba vody, Q  průměrná denní potřeba
    m                p
vody a k součinitel denní nerovnoměrnosti.
    d
5. Maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo se vypočte ze vzorce
             Q = Q . k ,
             h  m  h

kde Q  je maximální hodinová potřeba vody pro obyvatelstvo a k
   h                             h
je součinitel hodinové nerovnoměrnosti.
6. Celková maximální hodinová potřeba vody je maximální hodnota výsledného průběhu hodinové potřeby vody, která se stanoví jako součet průběhu hodinových potřeb vody pro obyvatelstvo, zemědělství a průmysl, ve smyslu článku III. odstavec 3.
7. Pro stanovení maximální denní potřeby vody pro obyvatelstvo rozdělují se obce do čtyř kategorií s následujícími hodnotami součinitelů denní nerovnoměrnosti:
                      Součinitel denní
Velikost obce               nerovnoměrnosti
                         k
                         d

a) do 1 000 obyvatel               1,5

b) 1 000 - 5 000 obyvatel            1,4

c) 5 000 - 20 000 obyvatel            1,35

d) 20 000 - 100 000 obyvatel           1,25
 8. Pro výpočet  maximální hodinové potřeby vody Q  pro
                              h
obyvatelstvo a živočišnou výrobu se hodnoty maximální denní
potřeby vody, vypočtené pro obyvatelstvo podle odst. 4 a pro
živočišnou výrobu podle článku V odst. 2 vynásobí součinitelem
hodinové  nerovnoměrnosti k  = 1,8.  U spotřebišť vysloveně
               h
sídlištního  charakteru je možné tento součinitel zvýšit až na
k = 2,1.
 h
9. V případě, že průběh potřeby vody pro živočišnou výrobu je známý a neodpovídá průběhu potřeby vody pro obyvatelstvo, vypočte se maximální hodinová potřeba samostatně.
10. Maximální hodinová potřeba pro pracovníky v průmyslu se stanoví podle článku VI odst. 3.
11. Skutečný průběh hodinové potřeby vody a jeho kolísání jsou odvislé od charakteru obce a způsobu života obyvatel. Nejsou-li přesnější podklady, předpokládá se, že její průběh odpovídá hodnotám uvedeným v příloze C.
12. U skupinových vodovodů se vyšetřuje průběh potřeby vody samostatně v jednotlivých zásobovaných obcích. Při navrhování rozvodných sítí měst složených z více celků (tlakových pásem, zásobovaných okrsků) je třeba maximální hodinovou potřebu stanovit zvlášť pro každou hydraulicky samostatnou část sítě.
 

Čl.VIII

Výpočet potřeby pitné vody pro dlouhodobý výhled

 
1. Orientační údaje o budoucí potřebě vody, v nichž jsou obsaženy potřeby vody pro obytné pásmo, včetně vybavenosti, živočišnou výrobu v zemědělství, pracovníky v průmyslu a provozní voda pro průmysl, který vyžaduje jakost pitné vody, jsou obsaženy ve státním vodohospodářském plánu.
2. Pro účely výhledových studií zásobování vodou, vyhledávání a zajišťování vodních zdrojů, jakož i pro studie staveb, v nichž se počítá s budoucí dostavbou vodovodních zařízení, uvažuje se potřeba vody kvantitativně i časově v souladu se státním vodohospodářským plánem.
Čl.IX
Závěrečná ustanovení
1. Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR může v dohodě s ministerstvem zdravotnictví ČSR povolit ze závažných důvodů výjimky z čl. III odst. 2; čl. IV odst. 3, 6, 7, 9, 11; čl. V odst. 2; čl. VI; čl. VII odst. 2, 3, 7, 8; čl. VIII.
2. Zrušují se směrnice ministerstva energetiky a vodního hospodářství a ministerstva zdravotnictví pro výpočet potřeby pitné a užitkové vody při navrhování vodovodů, publikované v částce 83/1958 Ú. l., resortní úseková spotřební norma vody pro hospodářská zvířata č. 44/1960 Věst. ministerstva zemědělství a směrnice pro dimensování hlavních vodárenských zařízení živočišných farem č. 48/1961 Věst. ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství.
Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. září 1973.
Hlavní hygienik ČSR:
Prof. MUDr. Škovránek v. r.
Náměstek ministra lesního a vodního hospodářství ČSR:
Ing. Boháč v. r.
 

Příloha A

Průměrná specifická potřeba vody pro jednotlivé objekty a činnosti patřící k občanské a technické vybavenosti

 
-----------------------------------------------------------------
                     Specifická potřeba
 Skupina a druh potřeby        ---------------------------
                     rozměr    množství
-----------------------------------------------------------------
     1                 2       3
-----------------------------------------------------------------
  I. Administrativa, obchody,
   sklady
                    l/os.den     60

Nevztahuje se na obchodní domy,
u nichž se potřeba vody stanoví
podle vybavení, popřípadě součtem
potřeb jednotlivých oddělení
(čistý prodej, prodej masa,
restaurace aj.).

 II. Dopravní prostředky

   umývání
1)
a) auto osobní             l/1 mytí     200

b) auto nákladní            l/1 mytí     700

c) autobus               l/1 mytí    1000

d) dodávkové auto, mikrobus       l/1 mytí     400

e) motocykl               l/1 mytí     50

f) traktor               l/1 mytí     300


   při umývání v automatických
   myčkách
2)
aa) auto osobní             l/1 mytí    1000

ba) auto nákladní            l/1 mytí    2800

bb) vlečný vůz             l/1 mytí    1800

ca) autobus               l/1 mytí    3000

cb) vlečný vůz             l/1 mytí    2000

 III. Hygiena sídlišť
3)
a) kropení komunikací a veřejných
  prostranství (150 dní v roce)    l/m2        1

b) splachování komunikací
  a veřejných prostranství
  (120 dní v roce)           l/m2        3

c) umývání komunikací a veřejných
  prostranství (120 dní za rok)
4)
   l/m2        5

d) kropení veřejné zeleně
5)
       m3/ha.rok    1200

e) kropení hřišť
6)
           l/m2        1,2

f) kropení sportovních ploch
  mlatových (hřiště tenisová,
  pro košíkovou apod.)         l/m2.den     10

g) zalévání intenzivně
  obhospodařovaných zahrad
  a orné půdy             m3/ha.rok    3000

h) kropení hrobů            l/hrob.rok    180
  kropení hřbitovních ploch      m3/ha.rok    210

 IV. Kultura, osvěta, věda

a) divadla, kina
7)
           l/1 místo.den   5

b) zábavní střed., kluby        l/1 návštěvu.den  5

c) vědecké a výzkumné ústavy
  pro hygien. zařízení
  podle druhu
8)
            l/os.den    60 - 150

  V. Pohostinství, stravování,
    cestovní ruch

a) interhotel včetně přidružených
  provozů (restaurace, garáž,
  prádelna)              l/lůžko.den   1200

b) hotel s 50 až 100 % koupelen
  u pokojů včetně přidruž. provozů   l/lůžko.den   1000

c) hotel s koupelnami do 50 %
  příp. se sprchami, včetně
  přidruž. provozů           l/lůžko.den   500

d) hotely ostatní            l/lůžko.den   150

e) výčepní stolice s trvalým
  průtokem
9)
              l/směna     2000

f) výčep a podávání studených jídel   l/zam.den    300

g) restaurace, jídelny             l/zam.den    450

h) bufet, kantina            l/zam.den    400

i) kavárna, vinárna           l/zam.den    300

j) závodní jídelna           l/1 jídlo     25

k) zotavovna              l/lůžko.den   200

l) motel bez umývání aut
  včetně umývání vozů         l/lůžko.den   220

m) autocamping bez umývání aut
10)
    l/1 stan.den   400
                    l/1 návšť.den  100

  VI. Služby obyvatelstvu

a) provozovny místního významu,
  kde se voda nepoužívá k výrobě    l/zam.den     80

b) dtto, avšak špinavé a prašné
  provozy (kominíci, popeláři apod.)  l/zam.den    180

c) holičství a kadeřnictví       l/zam.den    200

d) fotografické provozovny
  a laboratoře (do 5 výr. zaměstnanců)
  výrobní zaměstnanci
11)
        l/zam.den    800
  nevýrobní zaměstnanci        l/zam.den     60

e) prodejny s čistým prodejem, sběrny  l/zam.den     60

f) prodejny masa, drůbeže,
  zvěřiny, ryb             l/zam.den     80
  prodej živých ryb          m3/100 kg     6

g) místní potravinářské výrobny
  (řeznictví, výroba uzenin,
  salátů, pečiva, cukroví
  apod.)
12)
              l/zam.den    150

h) prádelny, čistírny, barvírny     l/kg suchého   60
                       prádla

 VII. Školství

a) mateřské školy
13)
          l/dítě.den    60

b) školy ostatní mimo vysokých
13)
    l/žák.den     25

c) vysoké školy
13)
           l/posluchač.den  40

d) mateřské školy s celotýdenním
  provozem, dětské domovy, internáty,
  učňovské domovy, studentské koleje  l/lůžko.den   200

e) družiny mládeže, pionýrské domy
  a klubovny              l/žák.den     25

VIII. Tělovýchova a sport

a) tělocvičny, sportovní šatny
14)
    l/os.den     60

b) plovárny zimní, letní
15)
       % z obsahu    10
                     nádrže

c) sauny                l/návštěvník 200 - 250

d) sportovní stadióny
  da) sportovci            l/os.den     60
  db) návštěvníci
    sportovních utkání        l/návštěvník    3

e) letní dětské tábory         l/žák.den     40

  IX. Zdravotnictví a soc. péče

    1. Zdravotnická zařízení

a) nemocnice, léčebné a
  ošetřovací ústavy          l/lůžko.den   700

b) léčebny TBC, psychiatrické,
  dětské odborné            l/lůžko.den   600

c) ambulatória             l/ošetření    40

d) jesle                l/dítě.den    120

e) kojenecký ústav           l/dítě.den    300

f) ozdravovny              l/lůžko.den   250

g) záchranné stanice          l/zaměstn.den   80

h) ústavy sociální péče         l/lůžko.den   500

i) lékárny               l/zaměst.den   100

    2. Lázeňská zařízení

a) s přírodními léčivými
  zdroji vod              l/lůžko.den   800

b) bez přírodních léčivých
  zdrojů vod (včetně všech
  přidružených provozů)        l/lůžko.den   1000

z toho dílčí specifické potřeby:

c) lázeňské ubytovací objekty
  s 50 - 100% vybaveností
  koupelnami (včetně stravovacího
  komplexu)              l/lůžko.den   500

d) lázeňské ubytovací objekty
  s 50% vybaveností koupelnami
  (vč. strav. provozu a
  vyšetř. komplexu)          l/lůžko.den   300

e) vanová lázeň - léčebná,
  očist. vlastní potřeba        l/procedura   300


f) vanová lázeň dětská         l/procedura   200

g) peloidní koupel (rašelinová,
  slatinná - bez očistné lázně
  nebo sprchy)             l/procedura   200

h) subakvální masáž           l/procedura  700 - 1000

i) vířivá lázeň celková
  (Hubbardova lázeň)          l/procedura 1200 - 1700

j) podvodní střevní lázeň (včetně
  přidruž. hyg. potřeby - bez
  potřeby léč. vody)          l/procedura   350

k) potřeba provozní vody vanových
  balneačních souborů - pol. e)
  až j) (včetně potřeby vody hyg.
  zařízení, potřeby vody láz.
  personálu, úklidové potřeby)     l/procedura  100 - 120

l) vířivá lázeň horních končetin    l/procedura   120

m) vířivá lázeň dolních končetin    l/procedura   300

n) střídavá nožní lázeň         l/procedura   200

o) Hauffeho lázeň            l/procedura    70

p) čtyřkomorová hydrogalvanická lázeň  l/procedura    90

r) vodoléčebná katedra         l/procedura   350

s) sprcha vodoléčebná          l/procedura   150

t) sprcha kapličková          l/procedura   300

u) střevní výplach (včetně
  přidruž. hyg. potřeby,
  bez potřeby léčivé vody)       l/zařiz.jed-
                     notka.směna  1000

v) ústní irigace, inhalace
  (bez potřeby léčivé vody)      l/zařiz.jed-
                     notka.směna  1200

x) léčebné bazény            individ.kalkulace
                    potřeby

    3. Plnírny minerálních vod    l/1 litr
     potřeba pitné vody      naplněné
                    minerál.vody  5 - 7

  X. Zemědělství

zemědělský stroj            l/stroj.den    50

  XI. Železnice

a) železniční objekty
  na cestujícího            l/os.       2
  na zaměstnance            l/zam.den     60

b) umývání místnosti          l/m2.den      3

c) vnější mytí skříní
  osobních vozů16)           l/vůz.den     70

d) vnější mytí oken
  osobních vozů16)           l/vůz.den     25

e) čištění cisternových
  (nádržkových) vozů          l/vůz.den     12


   Kurzívou jsou vyznačeny potřeby vody, pro které je možné
použít vodu užitkovou (zdravotně zabezpečenou).

   Vzhledem k různosti potřeb vody pro jednotlivá zařízení
vybavenosti je třeba vyjmenované druhy potřeb a specifické potřeby
vody považovat za vzorové. Pokud se vyskytují druhy potřeby a
pracoviště přímo nejmenované, vyčíslí se potřeba podle pracoviště
obdobného charakteru.
17)
 Nejsou uvedena zařízení, u nichž je třeba
potřebu  vody  stanovit  individuálně,  např. zábavní parky,
hygienické stanice, velké fotografické laboratoře apod.

   V uvedených údajích není nikde obsažena potřeba vody pro
klimatizované objekty. Potřeba vody pro klimatizaci se vyčísluje
individuálně podle použitého systému klimatizace.

PřílohaB

Orientační podklady pro posouzení rozsahu občanské a technické vybavenosti

Vybavenost obytného území - obce - jak je dále uvedena se vztahuje pouze na samostatné obce a nikoliv na předměstská sídliště, neboť u těchto - bez ohledu na jejich velikost - se předpokládá, že některá zařízení vybavenosti jsou situována v jiných částech města. Rozsah občanské a technické vybavenosti je v této příloze uveden s přihlédnutím jednak k velikosti obce (čl. IV odst. 6), jednak k druhu obce.
Samostatná sídliště - obce - se podle druhu dělí na:
1. nestředisková sídliště - nejmenší obce do max. velikosti 5000 obyvatel. Přitom se nepřihlíží ke zvýšení počtu obyvatel v rekreačním období. Předpokládá se jen základní vybavenost;
2. střediska I. stupně (venkovská sídliště) - s funkcí buď výrobně zemědělskou, ubytovací, rekreační nebo jinou; s nejméně 1500 - 2000 obyvateli a včetně spádového obvodu obvykle s 3000 až 6000 obyvateli. Při tom se nepřihlíží ke zvýšení počtu obyvatel v rekreačním období.
Kromě základní vybavenosti mají i vybavenost vyšší, která se vztahuje na celý spádový obvod.
Počet motorových vozidel na 1000 obyvatel
v roce                  1980  2000        Výhled

Nákladní auta a autobusy          26   34  os. auta  200 - 280

Osobní a dodávková auta          102   105  motocykly  40 - 20

Motocykly a mopedy             156   200  mopedy    35 - 30
                     --------------       -----------
               Součet    284   339        275 - 330
Převážná část nákladních aut, část autobusů, osobních a dodávkových automobilů uvedených v prvých dvou sloupcích náleží průmyslovým podnikům, zemědělství aj. organizacím a potřeba vody pro jejich ošetřování nespadá do potřeby pro občanskou a technickou vybavenost.
Předpoklad růstu počtu pracovníků v zařízeních občanské vybavenosti rok 1980 2000 osob na 1000 obyvatel 140 170 - 200
3. střediska II. stupně - výhledově s 30 000 až 80 000 obyvateli; včetně spádového obvodu nejméně s 50 000 obyvateli. Kromě základní vybavenosti mají i vybavenost vyšší.
4. střediska III. stupně - s výhledově 80 000 až 400 000 obyvateli. Mají kromě základní a vyšší vybavenosti většinou i některá zařízení vybavenosti specifické.
Dále v tabulce je rozsah vybavenosti určen počtem účelových jednotek na 1000 obyvatel (dále jen "jmenovitý údaj"). K odchylkám od jmenovitých údajů se přihlíží, pokud ve svém souhrnu mohou ovlivnit potřebu vody proti průměru o více než 10 %. V jednotlivých skupinách mohou některá zařízení chybět, jiná existující nejsou uvedena, neboť tabulka je upravena podle obecných podkladů s ohledem na zařízení ovlivňující potřebu vody (není např. uváděna administrativa, některé obchody a služby, společenské organizace apod. bez mimořádných nároků na potřebu vody.
Do potřeby vody pro vybavenost jsou zahrnuta zařízení dopravní a to pouze kolejové a silniční. U kolejové dopravy, vzhledem k postupnému přechodu na pohon elektřinou a tekutými palivy není uvažováno napájení lokomotiv. Pro silniční dopravu vzaty za základ údaje do r. 2000.
V tabulce je třeba u obcí s vyšším počtem obyvatel k zařízením vyjmenovaným přiřadit zařízení uvedená v nižších skupinách (včetně údajů pro vyšší vybavenost).
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pol.                            Účelová jednotka        Potřeba Új
 č.   Velikost a druh obce, druh vybavenosti         - ÚJ          na 1000 obyvatel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1             2                   3              4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  Všechny skupiny obcí

    Základní vybavenost

    Veřejná zeleň - parky                   ha               1

  2  Hřbitovy a urnové háje (se zvyšováním počtu
    obyvatel plocha na 1 obyv. klesá, z hlediska
    zásobování vodou někdy odpadá)              m2             800 - 600

    a) Venkovské obce do 1000 obyvatel

    Základní vybavenost

  3a  Prodejny potravin smíšené (venkovské)
1)
      m2 prodejní plochy         55 -  68

  4  Veřejné stravování - hostince, restaurace    místo pro 1 strávníka        90 - 125

    b) Obce 1000 - 5000 obyvatel

      Základní vybavenost

      Položky 1 - 4 uvedené výše

  5  Kulturní dům                  místo pro 1 návštěvníka       150 - 132

  6  Holiči a kadeřníci                  1 pracoviště            1,05

  7  Mateřské školy                   místo pro 1 dítě          31 -  35

  8  Základní devítileté školy             místo pro 1 žáka         205 - 181

  9  Dětské hřiště                       m2              500

 10  Hřiště pro dorost a dospělé                m2              1500

 11  Zdravotnické středisko samostatné
1)
       1 lékařské pracoviště       0,55 - 0,60

 12  Dětské jesle                    místo pro 1 dítě        16,4  - 7,1

 13  Komunikace a veřejná prostranství,
    která se kropí
2)
                     m2

    Vyšší vybavenost
    (střediskové obce)

 14a  Pošty                           1               0,3

 15  Kina                         1 sedadlo             75

 16  Prodejny průmyslového zboží            m2 prodejní plochy          47,8

 17  Prodejny a sklady paliva a stavebnin     m2 složiště skladovní plochy      72 - 113

 18  Prádelny                       1 kg prádla          9,33 - 20,04

    c) Obce 5000 - 20 000 obyvatel

      Základní vybavenost

      Položky 1 - 18 uvedené výše

 19  Domy dětí a mládeže                  1 místo           3,8  - 4,2

  3b  Prodejny potravin (městského typu)        m2 prodejní plochy         50 -  82

 20  Prodejny květin                  m2 prodejní plochy          8 -  12

 21  Zahrádkové osady                     m2             6000 - 8700

 22  Veřejné WC a umývárny              místo pro 1 návštěvníka      0,38 - 0,48

 23  Lázně očistné, parní, sauny           místo pro 1 návštěvníka         8,5

 24  Čištění města                   1 stání spec. auta        0,145 - 0,25

 25  Svoz odpadků                   1 stání spec. auta        0,145 - 0,16

 26  Sběrny surovin                    m3 prostoru           70 -  90

 27  Požární stanice                     1 box             0,68

 28  Závodní jídelny (pro nevýrobní zaměstnance)     1 místo u stolu        8,9  - 25,3

 14b  Pošty                           1            0,1  - 0,14

 29  Střední školy (všeobecně vzdělávací i odborné)   místo pro 1 žáka          28 -  39

 30  Letní stadióny (otevřené)                m2              5000

 31  Tribuny sypané                  místo pro 1 diváka         116 - 103

 32  Hotely (včetně motelů)                 1 lůžko              6

 33  Turistické ubytovny (ne vždy)             1 lůžko           4,4  - 6,3

 34  Objekty osobního a nákladního nádraží kromě
    výtopen a speciálních dílen
2)
 35  Garáže autobusů
2)
 36  Komunikace a veřejná prostranství, která
    se omývají
2)
                       m2

    Vyšší vybavenost
    (střediska II. stupně)

 37  Svazarm - sportoviště              místo pro 1 cvičence       0,22 - 0,62

 38  Kynologické cvičiště                   m2               195

 39  Banky, spořitelny a pojišťovny          1 pracovní místo           2,3

 40  Ústavy sociální péče                  1 místo           3,7  - 4,5

 41  Ústav pro duševně vadnou mládež            1 místo           0,92 - 0,96

 42  Fotografické služby - laboratoře         1 pracovní místo         0,30 - 0,26

 43  Soudy a prokuratura               1 pracoviště soudce           0,19

 44  Základní devítileté školy se zvláštní péčí    místo pro 1 žáka           4 - 10,7

 45  Učňovské školy (samostatné - mimo závody)     místo pro 1 žáka        17,4  - 12

 46  Autoškoly                     místo pro 1 žáka         0,9  - 1,3

 47  Polikliniky samostatné             1 lékařské pracoviště          0,5

 48  Intenzívně obhospodařované zahrady
    a orná půda2)                      ha

    d) Obce 20 000 - 100 000 obyvatel

    Základní a vyšší vybavenost

    Položky 1 - 48 uvedeny výše

 49  Kina letní                     1 sedadlo              30

 50  Dětské domovy                    1 místo              2 -  3

 51  Prodejní servisy Mototechny            m2 kryté plochy         0,28 - 6,3

 52  Čistírny - barvírny                1 kg šatstva          4,8  - 8,1

 53  Tělocvičny - haly                m2 cvičební plochy           200

 54  Plavecké bazény letní (otevřené)         m2 vodní plochy            150

 55  Plavecké bazény kryté (zimní)           m2 vodní plochy            15

 56  Letní lázně a koupaliště (podle místních
    podmínek; potřeba vody pro sprchy,
    chlazení apod.)                  m2 vodní plochy            150

 57  Zimní stadióny (otevřené)           m2 zastavěné plochy            40

 58  Sklady potravin běžných            m3 sklad. prostoru          131 - 278

 59  Sklady ovoce a zeleniny            m3 sklad. prostoru           66 - 152

 60  Autokempingy                 1 stání motor. vozidla        0,15 - 0,78

 61  Nemocnice s poliklinikou               1 lůžko              8,5

 62  Garáže a vozovny městské dopravy
2)
    e) Vybavenost specifická pro obce
      do 100 000 obyvatel

      Není obsažena v globálních položkách
      podle čl. IV odst. 6.

 101  Divadlo stálé                     1 sedadlo          3,8 - 3,4

 102  Zábavní parky                      ha              0,08

 103  Prodejny akvaristiky a drobného zvířectva     m2 prodejní plochy       0,021 - 0,018

 104  Rychloprádelny                    1 kg prádla         0,55 - 3,13

 105  Rychločistírny                    1 kg šatstva         0,4  - 4,3

 106  Provozovny sběrných     surovin             m3 prostoru            45

 107  Krematoria (chladírny rakví)           1 místo v chladírně          0,04

 108  Výroba stavebních hmot pro drobnou potřebu
    (cementárny)                     1 dělník             0,03

 109  Zahradnictví (květinářství)             m2 skleníků           37 -  63

 110  Ústavy pro tělesně nebo smyslově vadné        1 místo           0,14 - 0,16

 111  Ústavy pro tělesně vadnou mládež           1 místo           0,17 - 0,18

 112  Ústavy pro duševně vadné               1 místo           0,50 - 0,72

 113  Ústavy pro duševně vadnou mládež           1 místo           0,92 - 0,96

 114  Chatové osady                     1 lůžko           1,1  - 2,4

 115  Domovy mládeže (internáty škol II. cyklu)       1 lůžko             7 -  8

    Další zařízení, rekreační zařízení ROH, vědecké
    a výzkumné ústavy a laboratoře, odborné léčebné
    ústavy a sanatoria, lázeňské léčebné ústavy,
    zotavovny, kojenecké ústavy aj.
 

Příloha C

Průběh potřeby vody v procentech potřeby celodenní

 

------------------------------------------------------------------
                    Součinitel K
                          h
   Hodina         -------------------------------------
                  1,8        2,1
------------------------------------------------------------------
   0 - 1             1,0        1,6
   1 - 2             0,7        1,5
   2 - 3             0,7        1,5
   3 - 4             0,7        1,5
   4 - 5             2,0        3,0
   5 - 6             3,0        4,2
   6 - 7             5,0        5,0
   7 - 8             6,4        5,0
   8 - 9             4,5        5,0
   9 - 10             5,5        4,6
  10 - 11             5,5        4,2
  11 - 12             5,5        4,6
  12 - 13             5,0        4,6
  13 - 14             5,0        4,8
  14 - 15             4,0        4,6
  15 - 16             5,0        4,6
  16 - 17             5,0        4,6
  17 - 18             6,0        5,0
  18 - 19             6,5        6,5
  19 - 20             7,5        8,8
  20 - 21             5,0        5,0
  21 - 22             5,0        4,6
  22 - 23             4,0        3,2
  23 - 24             1,5        2,0
 
 
1) Při nepostačujících zdrojích pitné vody je možné se souhlasem orgánu hygienické služby (vyhl. č. 45/1966 Sb.) použít pro některé potřeby vybavenosti (viz příl. A) a popřípadě pro pracovníky v průmyslu (čl. VI. odst. 4b) vodu užitkovou.
2) Pro určení součinitele hodinové nerovnoměrnosti v kanalizacích platí ČSN 73 6701.
3) Orientační podklady pro posouzení rozsahu občanské a technické vybavenosti jsou uvedeny v příloze B.
4) Viz ČSN 73 6620 Vodovodní řady a přípojky, ČSN 73 6622 Požární vodovody, ČSN 73 0802 Požární bezpečnost stavebních objektů (v tisku).
5) Neplatí pro stáje s bezstelivovým provozem a hydromechanickým odklízením výkalů (pro skot s bezstelivovým ustájením a se splachováním výkalů je potřeba vody vyšší obvykle o 50 až 100 % jako u skotu tradičně ustájeného).
6) Neplatí pro bezstelivové ustájení se splachováním výkalů.
7) Trubní přívod pro mytí a sprchování osazenstva se obvykle dimenzuje tak, že 60 % množství vody vypočítaného podle odst. 4 písm. b) pro celou směnu má přitéci za půl hodiny na konci směny.
V závodě, kde je pitná voda dodávána též pro technologické účely v průmyslu (jako voda provozní), sdělí závod nerovnoměrnost potřeby vody podle výrobních cyklů a provozních požadavků.
8) Nevztahuje se na pracovníky atomových elektráren.
9) Mezi horké a současně špinavé (prašné) provozy se počítají doly, hutě, cementárny, tepelné elektrárny, spalovny odpadků apod.
Mezi závody se špinavými a prašnými nebo horkými a čistými provozy se počítají např. výrobny stavebních prefabrikátů, autoopravny, opravny zemědělských strojů, práce na výsypkách a deponiích, sklárny, cukrovary apod.
1) Předpokládá se mytí 1x týdně.
2) V automatických myčkách se užívá zpravidla voda v cirkulaci. Přídavná voda činí asi 10 % uvedených hodnot.
3) U bodů a), b), c) se uvažuje potřeba za 1 den.
4) Umývá se pouze část vozovek zpravidla v centru města.
5) Nejvýše 10 m3/ha.den.
6) Pro 1 kropení.
7) Při 1 představení denně.
8) Podle druhu práce.
9) Připočítá se k provozům, kde se vyskytuje.
10) Použije se jeden nebo druhý údaj.
11) Větší laboratoře podle specifikované potřeby v závislosti na vybavení.
12) Potřebu pro výrobu nutno specifikovat zvlášť.
13) Obsažena je pouze základní potřeba (pití, malé mytí, splachování WC a úklid) včetně zaměstnanců; potřeby ostatní nutno připočítat (školní kuchyně, kropení hřišť, zeleně, tělocvična apod.).
14) Pouze pro cvičence.
15) Výměna veškeré vody podle zvláštních předpisů.
17) Např. teplárny s přihlédnutím k druhu paliva podle čl. VI odst. 4, pošty, telekomunikace, údržbářské čety podle oddílu služby obyvatelstvu apod.
1) U míst větších nahrazeno zařízením vyššího typu (pol. 3b, 14b). Položky s indexem a se v obcích nad 5000 obyvatel nevyskytují.
2) Účelové jednotky u této položky nemají přímý vztah k počtu obyvatel zásobených vodou a mohou se podle místních podmínek podstatně odlišovat. Pokud se stanovuje potřeba vody pro jednotlivá zařízení vybavenosti, je nutno u této položky vyšetřit její rozsah a potřebu vody samostatně pro každou obec.

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

vodárenství, vodovod, pitná voda, úprava vody

Naši partneři

Doporučujeme

Analýza nákladov GIS systémov a možnosti využitia GIS systémov vo vodárenských spoločnostiach

GIS systéme prešli za 60 rokov vývoja od systémov tvorených pre jeden účel do dnešnej podoby multiplatformového informačného systému, ktorý integruje v spoločnostiach, a predovšetkým spoločnostiach sieťového charakteru, ich informačné systémy. GIS systémy už prezerá a napĺňa čoraz viac interných a externých pracovníkova takýchto spoločností či už priamo alebo nepriamo. Vývoj určite nezastane a preto aj tento typ programov čaká ďalší vývoj.