• Aktívna kontrola únikov vody z potrubí na verejnom vodovode

    Litina

    Príspevok uvádza postupy efektívneho identifikovania skrytých únikov a nelegálnych odberov z potrubí a armatúr na vodovodnej sieti. Metodika opisuje jednoduché a dostupné praktiky analýzy distribučných meraní prietokov, ktorých výsledkom je dôležitá informácia o potrebe uplatnenia pokročilých postupov aktívneho vyhľadávania únikov použitím moderných prístrojových vybavení. Nasadenie drahých korelačných prístrojov sa tak stáva efektívnejším a využije sa naozaj len tam, kde je indikovaný významnejší únik, ktorého odhalenie a odstránenie významne prispeje k zníženiu strát vody.

  • Komplexní nástroje pro řešení úniků vody

    Příložný ultrazvukový průtokoměr

    Význam řešení problematiky úniků vody u jednotlivých provozovatelů není závislý pouze na jejich aktuální výši, ale na celkovém posouzení jejich dopadů na problematiku zásobování vodou jak z ekonomického, tak technického a ekologického hlediska. V této souvislosti se často zmiňuje tzv. rentabilita investic vkládaných do odstraňování úniků, kdy je třeba zhodnotit negativní faktory úniků.