Odvodnění a ČOV

Odborné články z oboru odvodnění a čištění odpadních vod - kanalizace, odpadní vody, dešťové vody, objekty na stokové síti, čistírny odpadních vod, atd.

Vybrané články prošly nezávislým recenzním řízením. Informace o recenzentech jsou připojeny na závěr článků.

 

Anaeróbny membránový bioreaktor (An-MBR) patrí k perspektívnym technológiam, ktoré majú potenciál pre energeticky efektívnejšie čistenie odpadových vôd oproti súčasným konvenčným technológiam čistenia. Jedná sa o kombináciu anaeróbneho bioreaktoru s membránovou mikro alebo ultrafiltráciou, kde membrána zabezpečuje dokonalé zachytenie pomaly rastúcej biomasy, čím zabraňuje jej vypláchnutiu a zároveň zvyšuje jej regulovateľnosť v reaktore.

Vodní útvary sloužící k zachycení znečištění z dopravy vyžadují komplexní přístup a dlouhodobé sledování. V příspěvku je řešena kvalita vody v retenčních nádržích v okolí silničního okruhu kolem Prahy, které slouží pro zachycení povrchového splachu z komunikací. Monitorováno je pět nádrží v úseku 512, R1, Jesenice – D1. Z nádrží je odebírána voda i sediment a ve vzorcích jsou určovány základní chemické ukazatele, těžké kovy a fekální bakterie.

Čerpání odpadních vod

Čerpací stanice společně s armaturami a výtlačným potrubím tvoří jeden celek tzv. hydraulický systém. Ze strany provozovatele jsou na něj kladeny požadavky bezpečného, spolehlivého a hospodárného odvedení odpadních vod.

Procesy určujúce efektivitu a kvalitu čistenia v dosadzovacích nádržiach sú určené prúdením a sedimentačnými procesmi a to v závislosti aj na  prepravovanom médiu a aj od účinnosti čistenia. Pri navrhovaní a posudzovaní tohto typu objektov na naskytá možnosť využitia matematických modelov na optimalizáciu prevádzky. Vhodným softwarom na matematické simulácie je software ansys fluent, v ktorom sú v súčasnosti aj vytvárané matematické simulácie riešiace problematický objekt.

Čistírenský kal, obdobně jako většina organických odpadů obsahuje značný podíl odbouratelných látek a reprezentuje tudíž cenný zdroj, který může být přeměněn v hodnotný produkt. Příspěvek se zabývá technologií mikrovlnné pyrolýzy, která v porovnání s konvenční pyrolýzou významně šetří čas a energii a dosahuje srovnatelných výsledků s konvekční pyrolýzou. Mikrovlnná pyrolýza čistírenského kalu redukuje jeho množství až o 80 %, výsledný produkt je pórovitý uhlíkatý produkt (BIOUHLÍ-BIOCHAR), palivové plyny a kapaliny.

V příspěvku je řešeno ovlivnění vodního toku Botič prostřednictvím bodových a nebodových zdrojů znečištění. Botič je drobný vodní tok, jehož horní část protéká zemědělsky obdělávanou krajinou s četnými menšími obcemi. Dolní část se nachází v Praze a je výrazně ovlivněna Hostivařskou přehradou a zaústěním přepadů z odlehčovacích komor jednotné stokové sítě. Hydroekologický monitoring prokázal, že zejména v části protékající Prahou je nemožné dosáhnout dobrého ekologického stavu.

Kanalizace představují antropogenní privilegovanou cestu proudění podzemní vody. Vznik privilegované cesty proudění podzemní vody má zásadní dopad na hydrogeologické poměry v širokém okolí kanalizace.

Čistírny odpadních vod jsou nezbytnou součástí naší společnosti a mají složitý úkol odstranění znečišťujících látek z odpadních vod. Tento příspěvek byl věnován biologickému čištění odpadních vod, tedy aktivační nádrži. V aktivační nádrži probíhají dva hlavní procesy čištění odpadních vod nitrifikace a denitrifikace. Vhodnou optimalizací a zefektivněním tohoto procesu je možné dosáhnout značného snížení nákladů na elektrickou energii, snížit požadavky na obsluhu a rovněž snížit hodnoty dusíku na odtoku.

Posouzení dosazovací nádrže

Posouzení matematickým model (CFD) dává nový způsob pohledu na děje v dosazovací nádrži. Na stávajícím objektu lze najít příčiny špatné účinnosti nádrže. Při stavbě nových nádrží nebo jejich částí lze využít model pro optimalizaci návrhu. Účinnost nádrže, a tím i její vliv na životní prostředí, je stanovena přepadem nerozpuštěných látek. Na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze byla posouzena stará dosazovací nádrž a byl do ní navržen nový vtokový objekt. Funkčnost optimalizace této nádrže je ověřena terénním měřením.

Spotřeba elektrické energie velmi negativně zasahuje do rozpočtů nejen domácností, firem a dopravců, ale také do provozu čistíren odpadních vod. Na moderních čistírnách odpadních vod se instalují moderní zařízení, která mají nižší spotřebu elektrické energie. Řízení čistírny odpadních vod se provozuje pomocí řídicích systémů, které se také významně podílejí na úspoře elektrické energie.

Při průzkumu a vyhodnocení technického stavu stokových sítí jsou používány různé metodiky. Jeden z možných přístupů je popsán v následujícím textu.