Vodovod.info

A journal of municipal water management

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

Vodovod.info

A journal of municipal water management.

ISSN 1804-7157

peer-reviewed journal

water supply, water treatment, sewerage and waste water treatment

Doporučujeme

Aktívna kontrola únikov vody z potrubí na verejnom vodovode

Príspevok uvádza postupy efektívneho identifikovania skrytých únikov a nelegálnych odberov z potrubí a armatúr na vodovodnej sieti. Metodika opisuje jednoduché a dostupné praktiky analýzy distribučných meraní prietokov, ktorých výsledkom je dôležitá informácia o potrebe uplatnenia pokročilých postupov aktívneho vyhľadávania únikov použitím moderných prístrojových vybavení. Nasadenie drahých korelačných prístrojov sa tak stáva efektívnejším a využije sa naozaj len tam, kde je indikovaný významnejší únik, ktorého odhalenie a odstránenie významne prispeje k zníženiu strát vody.