• Assessment of heavy precipitation events impacts on the combined sewer collector

    The most of sewerage networks in Slovakia were built in the last century. Due to the increase in the number of inhabitants in towns and hydrological changes, it is necessary to re-evaluate sewerage networks' capacity. Overloading the network's hydraulic capacity can lead to the occurrence of urban floods, which are one of the negative impact of a high degree of urbanization. The aim of the paper was to assess the hydraulic conditions of a selected sewer collector in the city of Trnava. A mathematical model of the sewer network was created, which was used to simulate two different load cases with varying properties of precipitation. SCA's load state was characterized as a starting case, as the properties of the design rain corresponded to the design rain in the standard STN EN 75 6101. The simulation showed that 51.9% of the network has satisfactory conditions, and 48.1% of the network is congested. Under rain load with a periodicity of p = 0.1, the results were as follows: 41.9% of the network comply with the assessment, and 58.1% of the network was congested.

  • Metodický postup měření akustického výkonu vznikajícího při odtoku srážkové vody tělesem střešního vtoku

    Článek pojednává o metodickém postupu měření akustického výkonu, který vyzařuje zdroj hluku do okolního prostředí. Hodnota akustického výkonu se vypočítá ze střední hodnoty akustického tlaku, který se měří přes hypotetickou měřicí plochu, kterou určíme z referenční obalové plochy. Sledovaný hluk vzniká při odtoku srážkové vody skrze těleso podtlakového střešního vtoku, který je dále napojený na odtokové potrubí. Úroveň sledovaného hluku, který vydává zdroj hluku do okolního prostředí je závislá na více parametrech, např. na výšce vzdutí vody nad střešním vtokem, na průtočné kapacitě testovaného vtoku nebo na tvaru těla vtoku.

  • Testování podtlakových vtoků odvodnění plochých střech

    Článek se zabývá testováním podtlakových střešních vtoků, které se používají k odvodnění plochých střech. Jedná se o relativně sofistikované průmyslové výrobky, které se osazují do svislých prostupů v konstrukcích plochých střech tak, aby z nich odváděly srážkové vody. Na každý vtok následně navazuje odtokové potrubí, které srážkovou vodu odvádí dále směrem ven z budovy k výpusti. U podtlakových systémů odvodnění střech je žádoucí, aby se v potrubí i vtoku při dosažení určitého průtoku vytvořil podtlak, tedy sání, a tím došlo ke zvýšení hydraulické kapacity celé soustavy. U plochých střech velikých rozměrů, např. haly, budovy škol atp. je žádoucí, aby měly tyto vtoky co největší hydraulickou kapacitu právě proto, aby byla konstrukce střechy narušena co nejmenším počtem stavebních otvorů.