Print
Odvodnění a ČOV

Cílem projektu a spolupráce mezi VUT v Brně, FAST (dále jen Centrum AdMaS) a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. bylo odborné a ekonomické posouzení variant odkanalizování vybraných 14 lokalit o různých velikostech v regionu Kroměřížska.

Jaroslav Raclavský, Petr Hluštík, Jakub Raček, Petr Vedra

Lokality byly rozděleny do 5 kategorií podle počtu EO:

Navržené a doporučené varianty řešení odkanalizování

Celkově v rámci řešených 14 lokalit byly uvažovány následující vhodné varianty odkanalizování:

V rámci jednotlivých variant odkanalizování pro konkrétní řešené lokality byly stanoveny návrhové parametry a hydrotechnické výpočty pro stokovou síť, čerpací stanice a ČOV. Současně byl řešen stávající stav stokových sítí, které jsou již provozovány. Ve studii byly řešeny varianty, kdy stávající stoková síť bude sanována a dále využita. Pro tyto případy byla upravena metodika stavebně-technického vyhodnocení stokových sítí, která byla vyvinuta na FAST. Metodika hodnocení technického stavu kanalizační sítě je založena na zjednodušeném systému ohodnocení stavu potrubí se zatříděním do 5 kategorií:

Pro řešení hospodaření s dešťovou vodou v krajině a podpory přirozeného způsobu odvodnění pracovníci Centra AdMaS vypracovali metodiku pro vyhodnocení vhodnosti zasakování ve vybraných lokalitách na základě hydrogeologických podmínek. Primárním průzkumem byla lokalita zařazena do následujících 3 skupin, dle vhodnosti pro zasakování:

Dále byl primárním průzkumem odhadnut koeficient filtrace. 

V rámci výběru nejvhodnější varianty byly srovnány výhody a nevýhody provozování posuzovaných variant odkanalizování. Pro konkrétní výběr varianty řešení bylo objednateli doporučeno zvážit investiční a provozní náklady, ale také procesy spojené s provozováním stokové sítě a ČOV a možnosti sanace stávající stokové sítě.

Doporučené varianty byly následující:

Celková cena doporučených variant 14 řešených obcí byla v rámci odborného posouzení stanovena ve výši cca 410,3 mil. Kč bez DPH.

Odborným posouzením optimálního způsobu odkanalizování v jednotlivých obcích jsme majiteli a provozovateli vodohospodářské infrastruktury v krátkém časovém horizontu ušetřili značné množství času. S ohledem na naše „nezainteresování“ v konkrétních technologiích a stavebních materiálech nebo stavebních postupech některých zájmových skupin nebo dodavatelů jsme nezávazně majiteli vodohospodářské infrastruktury a provozovateli poskytli optimální návrhy řešení pro konkrétní řešenou lokalitu.

Závěr

Při výběru optimální varianty odkanalizování a likvidace odpadních vod pro řešených 14 lokalit jsme doporučili majiteli a provozovateli vodohospodářské infrastruktury zvážit její investiční a provozní náklady, ale také procesy spojené s provozováním stokové sítě a čistírny odpadních vod. Dále byl proveden návrh lokalit, kde doporučujeme provést kamerový průzkum stavebně-technického stavu stávajících stokových sítí, který by byl použit pro výběr vhodné sanační technologie.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. podle vlastních priorit, v oblasti investiční a s ohledem na aktuální dotační tituly do vodohospodářské infrastruktury, rozhodne o dalším postupu pro posuzované obce. Zpracované technicko-ekonomické studie proveditelnosti budoucích investičních projektů stokových sítí, čistíren odpadních vod a hospodaření s dešťovou vodou jsou uceleným podkladem pro další stupně projektové dokumentace.

Literatura

  1. Výzkumná zpráva projektu č. HS12557222 vedená pod Fakultou stavební, Vysoké učení technické v Brně, Centrum AdMaS.
  2. RACLAVSKÝ, J.; HLUŠTÍK, P.; RAČEK, J.; VEDRA, P. Studie odkanalizování obcí ve vlastnictví VAK Kroměříž. In Městské vody 2016. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2016. s. 103-106. ISBN: 978-80-86020-83- 9.
  3. HORÁK, M.; KOZELSKÝ, J.; RACLAVSKÝ, J. Průzkum a vyhodnocení technického stavu stokových sítí. Urbanismus a územní rozvoj, 2008, roč. XI, č. 4/ 2008, s. 48-52. ISSN: 1212- 0855.
  4. ZÁKON 274/2001 Sb. ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (Zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů.
  5. Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb. a vyhlášky č.515/2006 Sb.

Poděkování

Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. LO1408 "AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie" podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Národní program udržitelnosti I"."

Článek vznikl na základě spolupráce se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Autoři

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno

Ing. Petr Hluštík, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno

Ing. Jakub Raček, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno

Ing. Petr Vedra, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Křetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Recenze

Článek byl recenzován. Recenze jsou uloženy v redakci.

Bibliografická citace

Raclavský, J., Hluštík, P., Raček, J., Vedra, P. Projekt studie odkanalizování pro VaK Kroměříž. Vodovod.info - vodárenský informační portál[online]. 1.8.2017, 08/2017, [cit. 2017-08-1]. Dostupný z WWW: http://vodovod.info. ISSN 1804-7157.

English Summary

This paper presents the project and cooperation between BUT, FAST (AdMaS Center) and the Water and Sewerage Company Kroměříž, a.s. Within the project a professional and economic assessment of the variants of drainage of selected 14 localities of different sizes in the Kroměříž region was carried out.