About

Redaktoři

Redaktoři přijmou k publikaci články obsahově odpovídající zaměření časopisu, v souladu s nejnovějším poznáním oboru a také v souladu se svým nejlepším svědomím. Připustí i případné kritické články své vlastní práce.

Redaktoři usilují zejména o:

 • rozšíření poznání pro široké spektrum čtenářů;
 • postupné zvyšování úrovně časopisu;
 • zajištění co nejvyšší kvality obsahu časopisu;
 • zachování svobody projevu;
 • zamezení šíření nepravdivých a zavádějících komerčních tvrzení;
 • zajištění publikace případných oprav článků, dovysvětlení či omluvy.

Čtenáři

Čtenáři jsou vždy vyrozuměni o způsobu financování výzkumu a o úloze financujících osob.

Autoři

Redaktoři vyvinou maximální úsilí, aby zajistili co nejvyšší kvalitu publikovaného obsahu s vědomím, že sekce časopisu mohou mít různé požadavky, cíle a standardy. Rozhodnutí redaktorů přijmout nebo zamítnout článek k publikaci vychází vždy pouze z jeho významu, originality, srozumitelnosti a relevance obsahu s ohledem na zaměření časopisu.

Autoři jsou obeznámeni s průběhem recenzního řízení. Případné odmítnutí článku je vždy zdůvodněno, stejně tak i požadavky na úpravy článku před jeho publikací. Požadavky na úpravu článku jsou vzneseny na základě dvou recenzí či ze strany editora v souladu s pokyny pro autory.

Autoři jsou jasně a podrobně obeznámeni s požadavky na obsah, úroveň a úpravu článků. Pokyny pro autory jsou veřejně dostupné a pravidelně aktualizované. Článek bude přijat, pokud bude v souladu s pokyny pro autory a bude vydáno kladné stanovisko recenzentů.

Recenzenti

Redaktoři vždy poskytnou recenzentům jasný požadavek na obsah a podobu recenzí. Pokyny pro recenzenty jsou pravidelně aktualizovány. Recenzenti jsou rovněž upozorněni nutnost respektování etických zásad. Redaktoři vždy chrání identitu recenzentů ve snaze zajistit nezávislé recenzní řízení.

Důvěra

Veškeré materiály, které byly zaslány redakci do recenzního řízení před publikací jsou důvěrné. Pokud nedojde k publikaci článku, redakce zajistí, že materiály nebudou jiným způsobem použity.

Stížnosti

Na stížnosti redakce reaguje neprodleně, jak je to jen možné. Stěžovatelé budou obeznámeni se způsobem a termínem řešení jejich stížnosti. Jsou respektována doporučení Committee on Publication Ethics (COPE). Nevyjasněné stížnosti budou postoupeny nezávislé respektované osobnosti v daném oboru.

Diskuse

Redakce poskytne prostor pro zveřejnění kritiky publikovaných článků. Autoři mají vždy možnost na kritiku reagovat.

Typy článků

Do recenzované části časopisu lze přijmout tyto typy článků:

 • výzkumné práce – přinášející původní vědecké poznatky, plně dokumentovatelné podložené důkazy, délka obvykle 5 000 až 6 000 slov;
 • praktické práce – měly by poskytovat nové informace cílené na odborníky v praxi, délka 1 000 až 3 000 slov;
 • rešerše – kritické a komplexní rešerše, které poskytují nový pohled nebo interpretaci tématu, délka do 8 000 slov.

Šablona

Šablona obsahující pokyny ohledně formátování článku je k dispozici zde.

Etické zásady

Odesláním článku k publikaci autoři přijímají Etické zásady časopisu. Prohlášení se týká autorství, originality a střetu zájmů. Přečtěte si prosím toto prohlášení, abyste se ujistili, že vaše podání vyhovuje. Pamatujte, že sborníky z konference jsou také formou publikace.

K ověření originality může být váš článek zkontrolován službou CrossCheck pro detekci originality.

Autoři jsou povinni uvést všechny zdroje použité ke zpracování článku.

Změny

Článek je po přijetí redakční radou nejprve předběžně zveřejněn v sekci "Preprint", přičemž je podrobován recenznímu řízení. Po tento čas je možné žádat změnu pořadí autorů, dále budou autorem prováděny změny v obsahové části článku na žádost recenzentů či editora. Po uzavření úprav je článek finálně umístěn do jedné z obsahových kategorií (případně odstraněn) a článek již nelze dále měnit. 

Autorská práva

Zasláním článku k recenznímu řízení a následné publikaci autoři souhlasí s Licenčními podmínkami. V případě potřeby musí autoři získat povolení k publikování materiálu chráněného autorskými právy. Článek, který porušuje licenční podmínky nebo zasahuje do autorských práv jiných osob nebude zveřejněn. Autoři si uvědomují, že články jsou zveřejňovány v režimu Open Access.

Poděkování

Autoři mají povinnost uvést zdroje financování pro provádění výzkumu a/nebo přípravy článku. V sekci Poděkování/Acknowledgements uveďte názvy sponzorů, výzkumných projektů a jejich identifikaci, je možné stručně popsat jejich roli v koncepci studie, při sběru, analýze a interpretaci údajů, při psaní zprávy, v rozhodnutí odeslat článek ke zveřejnění. Pokud zdroje financování takové zapojení neměly, mělo by to být uvedeno.

Možnosti publikování

Články jsou publikovány v režimu Open Access. Za zveřejnění příspěvku v režimu Open Access se neplatí poplatek.

Článek může být redakcí odmítnut bez udání důvodu.

Jazyk

K publikaci budou přijaty články psané česky, slovensky nebo anglicky. Články v českém nebo slovenské jazyce musejí být doplněny o název, abstrakt a klíčová slova v angličtině. Příspěvky musejí být psány gramaticky bezchybně, v jakémkoliv jazyce. V případě, že rukopis obsahuje gramatické chyby, bude vrácen k přepracování předtím, než bude postoupen do recenzního řízení.

Podání

Články jsou přijímány do procesu publikace výhradně elektronicky formou souboru pro editor Word, přílohy ve formátu jpg nebo png. Soubory zasílejte na emailovou adresu redakce. Formátování musí být striktně v souladu s šablonou.

Recenzní řízení

Korespondující autor je povinen spolu se zasláním rukopisu uvést jména 3 potenciálních recenzentů (včetně emailového kontaktu), kteří mohou poskytnout nezávislou recenzi. Měli byste se ujistit, že tito recenzenti nejsou ve vaší instituci, a pokud je to možné, doporučte recenzenty z různých zemí. Redakce může vybrat jiné recenzenty.

Články přijaté redakční radou jsou postoupeny dvěma nezávislým oponentům, kteří ke článku zpracují recenzní posudek. Struktura recenze není pevně dána. Recenzenti podají v rámci recenze k článku vyjádření: publikovat bez připomínek, s drobnými připomínkami nebo se závažnými připomínkami, popřípadě nepublikovat. V případě, že má recenzent k článku závažné připomínky, je autor (či autorský kolektiv) povinen se k připomínkám vyjádřit a zapracovat je před publikací do článku ve lhůtě do 60 dnů. V případě požadavku recenzenta může být společně s článkem zveřejněn jeho komentář.

Výběr recenzentů je plně v kompetenci redakce. Recenzní posudky jsou uloženy v elektronické podobě v redakci. Redakce zásadně žádným způsobem nesděluje totožnost recenzentů, kteří článek nakonec recenzovali.

Příprava rukopisu

Software pro zpracování textu

Upřednostňovaným formátem pro předání rukopisu je Microsoft Word, tj. docx (další formáty konzultujte). Neposílejte však svůj strojopis jako PDF. Autoři by neměli přidávat svá vlastní makra. Dodejte, prosím, pouze konečnou verzi souboru (bez skrytého textu), abyste předešli riziku, že budou staré verze textu použity omylem.

Zdrojové soubory obrázků a tabulek budou dodány samostatně ve formátech jpg nebo png. Tabulky dodejte konvertované jako jako obrázekový soubor (jpg nebo png). Do textu vložte pouze popis obrázku nebo tabulky na požadované místo.

Šablona pro přípravu článku je k dispozici ve formátu docx.

Struktura článku

Nadpisy či oddíly nečíslujte.

Články by měly být dobře strukturované; musejí obsahovat:

 • Název článku česky nebo slovensky, pokud je článek psán v těchto jazycích;
 • Anglický název: v případě česky nebo slovensky psaných článků);
 • Krátký název: maximálně 80 znaků;
 • Jméno (jména) autora/-ů, úplné poštovní a e-mailové adresy pro každého autora. Uveďte, kdo je odpovídající autor (podtržením);
 • Abstrakt (anglicky): maximálně 200 slov stručně specifikujících cíle práce, hlavní dosažené výsledky a vyvozené závěry. Citace nesmějí být zahrnuty do abstraktu;
 • Abstrakt (česky nebo slovensky): maximálně 200 slov stručně specifikujících cíle práce, hlavní dosažené výsledky a vyvozené závěry. Citace nesmějí být zahrnuty do abstraktu;
 • Klíčová slova: max. 6 klíčových slov (v abecedním pořadí), která umožní následným abstrakčním nebo vyhledávacím systémům vyhledat článek;
 • Grafický abstrakt: grafické abstrakty jsou volitelné, ale užitečné pro čtenáře a pro propagaci vašeho příspěvku. Toto je obvykle jeden z dodaných obrázků nebo další ilustrační obrázek.

Hlavní text

Hlavní text je vhodné rozdělit na:

 • Úvod: popis pozadí práce a jejich cílů.
 • Metody: stručný popis použitých metod / technik (principy těchto metod by neměly být popisovány, pokud lze čtenáře směrovat na snadno dostupné odkazy nebo standardní texty).
 • Výsledky a diskuse: jasná prezentace získaných experimentálních výsledků, zvýraznění všech trendů nebo zajímavých míst.
 • Závěry: stručné vysvětlení významu a důsledků uváděné práce.
 • Literatura: všechny použité zdroje musejí být uvedeny. Ujistěte se, že všechny práce citované v textu jsou zahrnuty v seznamu literatury. Aby čtenář našel citovanou práci, musí být vždy uvedeny dostatečně podrobné odkazy. Vemte na vědomí, že váš článek nemusí být přijat, pokud zahrnuje příliš málo (<10) nebo příliš mnoho (> 25) referencí, nebo pokud neúměrný podíl citovaných referencí patří vašim vlastním.
  Autoři jsou povinni poskytnout identifikátory DOI, včetně hypertextového odkazu, pokud jsou přiřazeny k jednotlivým zdrojů.

Doplňkový materiál: Dodatky a další doplňkové materiály nejsou přijímány.

U rešeršních článků může být organizace příspěvku odlišná. Je však důležité, aby rešerše nebyly pouhým shrnutím známých faktů; očekává se důkladná kritická diskuze.

Nomenklatura a jednotky

Dbejte na to, aby veškerá použitá terminologie a notace byly všeobecně srozumitelné. Zkratky a akronymy by měly být v textu uvedeny v plném rozsahu při jejich prvním výskytu. 

Je vyžadováno používat jednotky SI. Pokud musí být použity jednotky jiné než SI, musí být uvedeny také ekvivalenty SI (nebo převodní faktory). V angličtině použijte prosím hláskování „litre“ a „metre“ („meter“ je měřicí přístroj).

Používejte prosím desetinnou čárku místo číselné tečky (tj. 3,142, nikoliv 3.142).

Napište rovnice v bezrozměrné formě nebo v metrických jednotkách. K označení proměnných (v textu nebo v zobrazených rovnicích) použijte kurzíva. Přidejte všechny rovnice jako obrázek. Očíslujte je v textu pomocí závorek, např. (1).

Naše loga ke stažení pro partnery:

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • při zjišťování, které stránky používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit náš web;
 • pro uložení informace o odsouhlasení používání cookie;
 • při zapamatováné shlédnutí a dalšího nezobrazování modal oken s informacemi pro návštěvníky, jako je informace o zavření kanceláře, přání do nového roku a další.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde nebo zde.

Jaké soubory cookie používáme?

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Na našem webu používáme "persistent cookie" k uchování informací o:

 • Cookiebar - na našem webu používáme cookie bar k získání informace od návštěvníka, že souhlasí se samotným používáním cookies na tomto webu;
 • CSRF token - cookie používaná pro zabezpečenou komunikaci mezi frontednem a backendem webu; z důvodu zabezpečené komunikace nelze toto cookie odstranit;
 • Google Analytics - externí nástroj pro sledování chování uživatele na webu - například na jaké stránky chodí nejvíce; díky tomuto nástroji můžeme lépe web přizpůsobovat požadavkům návštěvníka
 • Google ReCaptcha - externí nástroj pro ověření uživatele při odesílání formulářů na webu; díky tomuto nástroji můžeme ověřit, že uživatel není naprogramovaný robot, který formulář odesílá stále dokola a vytváří tak spam.

Na našem webu používáme "session cookie" k uchování informací o:

 • Jazyk webu - slouží k uložení informace o zvoleném jazyku; díky této informaci můžeme uživateli zobrazit stránky v požadovaném jazyce;
 • Hlášky - slouží pro zobrazení úspěšných, nebo varovných vyskakovacích hlášek, neboli alertů;
 • Vyskakovací okna - slouží pro zobrazení tzv. modal oken; v nich návštěvníkům podáváme informace například o zavřené kanceláři, či přání do nového roku.

Uložené cookies je možné smazat kliknutím na odkaz "Delete cookies" v patičce stránek.

Co se stane když nebudu akceptovat používání cookies?

Vaší povinností NENÍ akceptovat používání cookies na webu. Avšak velice to doporučujeme, protože bez Vašeho souhlasu používání cookies nemůžeme zaručit plnou funkcionalitu webu.

Jak odmítnout či vymazat použité cookie?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Vodovod.info

Vodárenský informační portál

ISSN 1804-7157

Recenzované neimpaktované periodikum

 

Šéfredaktor

doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.

email: info @ vodovod.info

tel.: 541 147 723