Print
Odvodnění a ČOV

Trasa stokové sítě představuje antropogenní privilegovanou cestu proudění podzemní vody. Základní předpoklady k jejímu vzniku a uvedení do chodu jsou jak na straně původního zemního prostředí, tak na straně stavby stokové sítě.

Jaroslav Babák, Jaroslav Raclavský, Alfred Meyer

Úvod

Trasa stokové sítě představuje antropogenní privilegovanou cestu proudění podzemní vody. Základní předpoklady k jejímu vzniku a uvedení do chodu jsou jak na straně původního zemního prostředí, tak na straně stavby stokové sítě.

Na straně zemního prostředí jsou nutnými podmínkami:

Na straně stavby stokové sítě je to alespoň jedna z následujících podmínek:

Při nepříznivých podmínkách, resp. příznivých pro tento jev, může být drenážní efekt stokové sítě značný a může mít zásadní dopad na hydrogeologické poměry v širokém okolí stokové sítě.

Nežádoucí jevy spojené s drenážním efektem

Pokles HPV

Změna směru a rychlosti proudění

Pokles HPV může však být i vítaným jevem. Po rekonstrukci stoky v jedné z brněnských ulic došlo ke stížnosti Brněnských tepláren na zatopenou technickou chodbu. Drenážní efekt kanalizace byl totiž odstraněn.

Základní aspekty pro zamezení negativních vlivů realizace výstavby stokové sítě na hydrogeologické poměry zájmové oblasti

Aby bylo zamezeno negativním vlivům realizace stavby na hydrogeologické poměry zájmové oblasti, je nutné, aby při realizaci výkopových prací byly z hydrogeologického hlediska dodrženy následující aspekty:

Závěr

Při projektování a provádění inženýrských sítí a to především stokových sítí je zapotřebí se věnovat výše uvedené problematice a to z důvodu rizika poklesu hladiny podzemní vody v řešené lokalitě. Dopady poklesu hladiny podzemní vody mohou být nejen lokálního charakteru, ale také mohou ovlivnit větší zájmovou oblast. Při řešení návrhu opatření je zapotřebí vzájemné spolupráce hydrogeologa a stavebního inženýry. V současné době neexistuje komerční software, který by umožňoval navrhovat vhodné umístěná těsnicích přepážek.

Literatura

  1. RACLAVSKÝ J. a kol. Návrh projektu TA04021081 - Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací. TAČR 2013
  2. NOVOTNÁ J. a SEDLÁČEK Z. Vliv kanalizací na hydrogeologické poměry v intravilánech, Městské vody 2013. 1. Brno: ARDEC s.r.o., 2013. ISBN: 978-80-86020-77- 8.

Poděkování

Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. LO1408 "AdMaS UP - Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie" podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Národní program udržitelnosti I" a projektu č. TA04021081 s názvem „Zpracování technologického postupu eliminace drenážního efektu kanalizací podporovaného TA ČR.

Článek vznikl na základě spolupráce s nadací WSDTI - Wissenschaftsstiftung Deutsch-Tschechisches Institut, SRN.

Autoři

Ing. Jaroslav Babák, Aut. Ing., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Centrum AdMaS, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, 602 00 Brno

Alfred Meyer, WSDTI Wissenschaftsstiftung Deutsch-Tschechisches Institut, In der Koppel 21, Jesteburg, Germany

Recenze

Článek byl recenzován. Recenze jsou uloženy v redakci.

Bibliografická citace

Babák, J., Raclavský, J., Meyer, A. Důvody a zamezení drenážního efektu stokové sítě. Vodovod.info - vodárenský informační portál[online]. 20.8.2017, 08/2017, [cit. 2017-08-20]. Dostupný z WWW: http://vodovod.info. ISSN 1804-7157.

English Summary

The paper represents solution of the problem of preventing the drainage effect of the sewerage network. Adverse phenomena associated with the drainage effect. Basic aspects for avoiding the negative impacts of the construction of the sewerage network on the hydrogeological conditions of the area of interest.