Potřeba vody

množství vody udávané za časovou jednotku potřebné ve zdroji pro zajištění dodávky vody pro odběratele, stanovuje se většinou výpočtem, návrhová hod-nota pro návrh jednotlivých částí (prvků) distribučního systému

Spotřeba vody

množství vody skutečně odebrané z vodovodního zařízení za určité časové období

Specifická potřeba vody

množství vody za jednotku času připadající na jednoho obyvatele nebo na jednotku charakterizující určitý výrobní nebo nevýrobní proces;

Potřeba požární vody

množství vody pro požární účely za časovou jednotku, jehož odběr má být za-jištěn z vodovodního potrubí;

Průměrná denní potřeba vody Qp

výpočtová hodnota množství vody za den stanovená ze specifické potřeby vody násobením počtem příslušných jednotek;

Maximální denní potřeba vody Qd

průměrná denní potřeba vody násobená součinitelem denní nerovnoměrnosti. Potřeba vody kolísá v průběhu roku i týdnů;

Maximální hodinová potřeba vody Qh

největší potřeba vody po dobu jedné hodiny ve dnech s maximální denní potřebou; stanoví se z maximální denní potřeby vody násobením součinitelem hodinové nerovnoměrnosti.