Vodovod.info

Vodárenský informační portál

vodovod.info

Internetové stránky Vodovod.info představují nezávislý informačně vzdělávací portál oboru vodárenství a příbuzných oborů - odborné recenzované periodikum.

Od roku 2014 je portál Vodovod.info zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Poslání

Portál si klade za cíl být zdrojem odborných informací zaměřených především na výrobu a distribuci pitné vody prostřednictvím veřejných vodovodů. Jedním z cílů je také být výukovou pomůckou pro studenty oboru Vodní hospodářství a vodní stavby na Fakultě stavební VUT v Brně.

Vznik a periodicita

Portál by založen v dubnu 2006, od 11.ledna 2011 má portál přiděleno ISSN. Obsah vychází průběžně na webových stránkách www.vodovod.info, periodicita je 12x ročně.

ISSN

Portál Vodovod.info má přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálu ISSN 1804-7157.

Obsah

Portál prostřednictvím redakčního systému uveřejňuje příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Zveřejňovány jsou následující typy příspěvků:

  • Recenzované články – původní vědecké nebo přehledové statě, které procházejí nezávislým recenzním řízením. Recenzované články jsou řazeny podle svého zaměření do příslušné sekce portálu (např. „Vodárenství“) a dále jsou ve své dolní části doplněny o informaci o recenzi, jménem/-ny recenzenta/-tů, v případě potřeby je přiložen i komentář recenzenta/-tů;
  • Odborné články – obsahově přínosné články pro čtenáře portálu nekomerčního charakteru, mohou být sponzorovány;
  • Firemní prezentace – komerční sdělení různého charakteru.

Dále jsou nabízeny doprovodné služby - zápis do katalogu odkazů nebo on-line elektronická přhláška.

Používání portálu vodovod.info se řídí Podmínkami používání obsahu portálu.

Redakční rada

  • Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně
  • Ing. Pavel Dvořák, Ph.D., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
  • Ing. Stanislav Malaník, Ph.D., Euroarmatúry, s.r.o.
  • Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., Vodárenská akciová společnost, a.s.
  • doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Vysoké učení technické v Brně